RODO – Ochrona Danych Osobowych

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych przez Związek Zawodowy Inżynierów i Techników w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13.

RODO – Ochrona Danych Osobowych

Kto jest administratorem moich danych?Administratorem Twoich danych osobowych jest Związek Zawodowy Inżynierów i Techników ul. Świętokrzyska 14, lok. 501, 00-050 Warszawa.
Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych osobowych?We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, dostępnym pod adresem e-mail: rodo@zzit.org.pl.
Jaki zakres moich danych osobowych jest przetwarzany przez Związek Zawodowy Inżynierów i Techników?Przetwarzamy następujący zestaw danych osobowych:
1) Imię, Nazwisko,
2) adres e-mail,
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu dopasowania przekazywanych informacji.
Komu przekazywane są moje dane osobowe?Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. innym podmiotom współpracującym ze Związkiem Zawodowym Inżynierów i Techników np. Inne organizacje związkowe.
Czy moje dane są przekazywane poza Unii Europejskiej?Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców: np. firm szkoleniowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych dbywać się będzie w oparciu o stosowną umową pomiędzy Związkiem Inżynierów i Techników a dostawcą usługi.
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?- Ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.
- Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności.
Jakie mam prawa?- Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych.
- Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez pocztę elektroniczna rodo@zzit.org.pl lub telefonicznie.
- Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - szczegóły można znaleźć pod adresem: https://giodo.gov.pl/579

 

Dokumenty do pobrania:

 
Ustawa o ochronie danych osobowych
 
Klauzula_informacyjna_RODO-organizacje_związkowe