Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Organizacja zrzeszona w
Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych

 


kola_zebate m    ZZIT – jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą inżynierów i techników wszystkich specjalności, a także absolwentów wyższych i średnich szkół nietechnicznych.

Związek powstał w czerwcu 1989 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich – SIMP – oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT – w celu podjęcia zbiorowej, aktywnej działalności na rzecz prawnej obrony pozycji zawodowej i socjalnej pracowników inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, a także wzmożenie społecznych oddziaływań na rzecz poprawnego rozwoju polskiego przemysłu i zachodzących przemian strukturalnych gospodarki krajowej. Idea powołania do życia Związku Zawodowego wyrosła w środowisku technicznym daleko przed 1989 rokiem. Jej korzenie sięgają okresu II Rzeczypospolitej, bowiem Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne działające w oparciu o inne regulacje prawne niż te odnoszące się do związków zawodowych, odczuwały i podnosiły od wielu lat potrzebę ochrony prawnej roli i pozycji zawodowej inteligencji technicznej, szczególnie w latach 1945-1990.

Dążąc do należnego statusu społecznego i materialnego pracowników technicznych i ekonomicznych w naszym kraju, ZZIT deklaruje wolę współpracy w ustalaniu sprawiedliwego systemu wynagradzania ze wszystkimi związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, a także ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

ZZIT wchodzi w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – ogólnopolskiej centrali związkowej o potwierdzonej sądownie reprezentatywności i biorącej udział w pracach Rady Dialogu Społecznego.

EUROCADRES logo

ZZIT jest członkiem EUROCADRES (Rada Europejskich Pracowników z Wyższym Wykształceniem i Kadr Kierowniczych)  zrzeszającego ponad 5 mln członków. Organizacja uczestniczy w europejskim dialogu społecznym i negocjacjach międzysektorowych.
EUROCADRES są organizacją stowarzyszoną z Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (EKZZ).


Okręgi ZZIT

 

 

licznik odwiedzin strony