Struktura ZZIT

1. ZZIT jest zarejestrowany w Rejestrze Związków Zawodowych Sądu Wojewódzkiego w Warszawie prowadzonym przez VII Wydział Cywilny i Rejestrowy – w dn. 21.06.1989 r. w dziale B pod nr 148.

2. ZZIT jest zarejestrowany w KRS pod numerem 0000125208 – wpis w dniu 01.08.2002 r. do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych. Decyzja Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (sygn. sprawy: WA.XIX NS-REJ.KRS/26174/04/404).

3. Zakładowe Organizacje Związkowe ZZIT są rejestrowane w Rejestrach Związkowych i posiadają osobowość prawną, wynikającą z art. 15 ustawy o związkach zawodowych oraz z art. 19 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 5 Statutu ZZIT,

4. ZZIT wchodzi w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych – organizacji reprezentatywnej w rozumieniu art. 6 ust. 3 Ustawy z dn. 06 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego (Dz. U. Nr 100 z 2001 r. poz.1080). Postanowienie z dnia 18 grudnia 2014 r. Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział VII Cywilny Rejestrowy sygn. akt VII Ns Rej Roz 5/14.

5. Pełnomocnictwa do zawierania wszelkich Umów i Układów przez przedstawicieli Związku wynikają z art. 32 ust. 1, 2 i 4 Statutu ZZIT. Zgodnie ze Statutem art. 32 ust. 1, 2 i 4 Związek reprezentuje przewodniczący lub inni upoważnieni przez zarząd członkowie Związku.

Dokumenty rejestracyjne

Decyzja o nadaniu nr NIP dla Zarządu Krajowego ZZIT

Zaświadczenie OPZZ dotyczące reprezentatywności ZZIT na 2023 rok

Postanowienie Sądu stwierdzające reprezentatywność OPZZ na 2023 rok