Statut

Statut ZZIT – plik w formacie pdf do pobrania

pdf_ico

Statut ZZIT


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

NAZWA I SIEDZIBA ZWIĄZKU

1. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników jest ogólnokrajową organizacją zawodową zwaną dalej Związkiem.

2. Nazwa i znak graficzny ZZIT_logo_mini stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej.

3. Siedzibą władz krajowych Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 2
TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek może również prowadzić działalność w polskich jednostkach organizacyjnych działających poza granicami kraju.

Art. 3
PODMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU

1. Związek jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją zawodową pracowników inżynieryjno-technicznych i innych osób wykonujących pracę zarobkową, niezależnie od formy świadczenia pracy.
2. Członkami związku mogą być pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, absolwenci szkół wyższych i średnich, osoby wykonujące pracę na podstawie prawnej innej niż stosunek pracy, a także osoby wymienione w Art. 22 ust. 3 pkt 20, którzy wyrażą wolę przynależności do Związku.
3. Prawo przynależności do Związku przysługuje pracownikom, którzy przeszli na emeryturę lub rentę oraz bezrobotnym czasowo pozostającym bez pracy.
4. Emeryci i renciści oraz osoby bezrobotne, jeśli nie są członkami Związku mają prawo wstępowania do Związku.

Art. 4
PRZEDMIOTOWY ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU

1. Związek rozwija działalność w zakresie ochrony praw i interesów zawodowych swoich członków, zaspokajania ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.
2. Związek reprezentuje swoich członków i działa w ich interesie, oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.
3. Związek realizując statutowe zadania i cele przestrzega zasad zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w innych przepisach prawa, a także w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Rozdział II
CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

Art. 5
CELE ZWIĄZKU

Celem Związku jest obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku, a w szczególności:
1) obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin,
2) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) harmonizowanie działania pracodawców z interesami pracowników,
4) stwarzanie pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej młodych pracowników,
5) udział w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu,
6) oddziaływanie na kształtowanie etyki zawodowej,
7) poszerzanie wiedzy członków Związku.

Art. 6
ZADANIA ZWIĄZKU

Zadaniami Związku są w szczególności:
1) reprezentowanie interesów zawodowych członków Związku oraz nie zrzeszonej kadry technicznej wobec pracodawców, organów administracji państwowej i gospodarczej oraz organizacji społecznych i samorządowych,
2) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej członkom Związku oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach indywidualnych konfliktów z pracodawcą. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego Związek może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy,
3) uczestniczenie w tworzeniu lub konsultowaniu aktów prawnych w szczególności dotyczących: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i praw socjalnych,
4) uczestniczenie w kształtowaniu polityki zatrudnienia i płac,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez pracodawców obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udział w opracowywaniu planów poprawy warunków pracy,
6) podejmowanie starań o zapewnienie członkom Związku i ich rodzinom możliwości korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
7) negocjowanie i zawieranie z pracodawcami porozumień w sprawach
dotyczących zbiorowych praw i interesów pracowniczych, a w szczególności:
a) układów zbiorowych pracy,
b) regulaminów pracy,
c) regulaminów wynagradzania i premiowania,
d) rozkładu czasu pracy,
e) planu urlopów i szkoleń,
f) świadczeń socjalno bytowych i kulturalnych,
g) pracowniczych programów emerytalnych,
h) świadczeń zdrowotnych i ubezpieczeń,
i) pracowniczych pakietów socjalnych,

8) prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, oraz tworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku,
9) współudział w działaniach na rzecz poprawy ochrony zdrowia i opieki lekarskiej,
10) przeciwdziałanie bezrobociu i pomoc bezrobotnym członkom Związku,
11) udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, w tym świadczeń rzeczowych oraz zasiłków finansowych, w miarę istniejących możliwości i koniecznej potrzeby,
12) otaczanie opieką nowych członków Związku, w tym szczególnie młodzieży i dbanie o podnoszenie jej kwalifikacji zawodowych,
13) organizowanie szkoleń związkowych w celu poszerzania wiedzy członków Związku.

Art. 7
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek będzie dążył poprzez:
1) partnerskie współdziałanie z pracodawcami, organizacjami zawodowymi
i samorządowymi oraz administracją państwową,
2) kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy i współpracę z Państwową Inspekcją Pracy,
3) współpracę z organizacjami społeczno-zawodowymi w kraju i za granicą oraz z organizacjami naukowymi i naukowo-technicznymi, a w szczególności z ich ogniwami zakładowymi,
4) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych,
5) opiniowanie decyzji dotyczących praw i interesów członków Związku, osób nie zrzeszonych oraz organizacji reprezentowanych przez Związek,
6) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi aż do ogłoszenia strajku włącznie w przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze rokowań, mediacji i arbitrażu. Akcje protestacyjne oraz strajk mogą zostać ogłoszone wyłącznie na zasadach określonych w Ustawie Prawo o zgromadzeniach i Ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
7) organizowanie spotkań integracyjnych: festynów, pikników, rajdów, wycieczek krajowych i zagranicznych dla związkowców i członków ich rodzin.

Rozdział III
ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

Art. 8
ZASADY NABYWANIA CZŁONKOSTWA

1. Członkiem Związku może być każdy, o którym mowa w art. 3 niniejszego statutu o ile wyrazi w deklaracji członkowskiej gotowość podporządkowania się postanowieniom statutu i uchwałom władz Związku.
2. Członkostwo Związku nabywa się na podstawie uchwały zarządu zakładowej, organizacji związkowej lub organizacji terenowej podjętej w oparciu o złożoną przez kandydata pisemną deklarację członkowską.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do zarządu okręgu. Odwołanie powinno być wniesione w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie przyjęcia do Związku.
4. Uchwała zarządu okręgu, dotycząca odwołania powinna zostać podjęta w terminie 60 dni od złożenia odwołania i ma charakter ostateczny. Nie podjęcie uchwały przez zarząd okręgu w w/w terminie formalnie uchyla odmowę przyjęcia do Związku.
5. Dowodem przynależności do Związku jest deklaracja przyjęta przez zarząd właściwej jednostki organizacyjnej wraz z uchwałą zarządu o przyjęciu do Związku.

Art. 9
ZASADY UTRATY CZŁONKOSTWA

Utrata członkostwa w Związku następuje w wyniku:
1) złożonej zarządowi pisemnej rezygnacji z członkostwa,
2) skreślenia z listy członków przez zarząd zakładowej organizacji związkowej z powodu nie opłacania składek związkowych przez okres 6 miesięcy,
3) wykluczenia ze Związku przez zarząd zakładowej organizacji związkowej na zasadach określonych w art. 13 niniejszego statutu,
4) zgonu członka Związku.

Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Art. 10
PRAWA CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Członkowie Związku mają prawo:
1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
2) wybierać członków władz Związku,
3) kandydować do władz Związku,
4) żądać ochrony przez Związek swoich praw i interesów oraz korzystać z jego pomocy w ich obronie,
5) korzystać w miarę istniejących możliwości z pomocy socjalnej, materialnej
i prawnej Związku oraz urządzeń będących w dyspozycji Związku,
6) oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i władz związkowych oraz wnioskować o odwołanie członków władz Związku zgodnie z postanowieniami statutu,
7) do informacji o działalności Związku oraz realizacji uchwał władz Związku,
8) uczestniczyć w zebraniach, na których władze Związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby,
9) występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych,
10) uczestniczyć w akcjach protestacyjnych i strajkowych.

Art. 11
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU

Członkowie Związku obowiązani są :
1) przestrzegać postanowień statutu i uchwał Związku,
2) uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań Związku oraz popierać wysuwane przezeń postulaty,
3) wypełniać swoje obowiązki, oraz dążyć do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury w stosunkach międzyludzkich,
5) opłacać regularnie składki członkowskie,
6) przestrzegać związkowej solidarności, wzajemnego poszanowania i pomocy.
7) zawiadamiać władze związku o zmianie danych osobowych.

Rozdział V
WYRÓŻNIENIA I KARY ZWIĄZKOWE

Art. 12
WYRÓŻNIENIA ZWIĄZKOWE

1. Za aktywną działalność związkową członek Związku może być wyróżniony:
1) nagrodą pieniężną,
2) dyplomem uznania,
3) srebrną odznaką,
4) złotą odznaką,
5) nagrody rzeczowe.

2. Wyróżnienia związkowe nadawane są na podstawie regulaminu ustanawianego przez zarząd krajowy.
3. Zarządy wszystkich struktur mogą występować z wnioskiem do właściwych władz o wyróżnienie odznaczeniem państwowym szczególnie zasłużonych członków Związku.

Art. 13
KARY ZWIĄZKOWE

1. W przypadku naruszenia przez członka w działalności związkowej postanowień statutu lub obowiązującego Związek prawa, zarząd zakładowej organizacji związkowej może stosować następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) czasowe zawieszenie w prawach członkowskich,
4) wykluczenie ze Związku.
2. Od uchwały zakładowej organizacji związkowej może być złożone odwołanie do zarządu okręgu. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały o ukaraniu z powiadomieniem zakładowej organizacji związkowej, która daną karę nałożyła.
3. Uchwała zarządu okręgu, w sprawie odwołania od nałożonej kary, powinna zostać podjęta w terminie 60 dni od złożenia odwołania i ma charakter ostateczny. Nie podjęcie uchwały przez zarząd okręgu w w/w terminie formalnie uchyla nałożoną karę.

Rozdział VI
ZASADY ORGANIZACYJNE ZWIĄZKU

Art. 14

1. Związek jest zorganizowany na zasadach demokratycznych.
2. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków organów Związku uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
3. Prawomocność obrad organów Związku w I-ym terminie wymaga obecności co najmniej połowy uprawnionych członków, natomiast w II-gim terminie prawomocność stwierdza się bez względu na ilość obecnych.
4. Kadencja władz Związku i delegatów pochodzących z wyboru trwa pięć lat.
5. Jeżeli skład osobowy władz Związku zmniejszy się, o co najmniej 1/3 w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
6. Decyzje, stanowiska i uchwały Związku, poza określonymi w Statucie, mogą być podejmowane pośrednio przy użyciu technik łączności elektronicznej z zachowaniem dokumentacji pisemnej.

Art. 15
ORGANA ZWIĄZKU TRYB WYBORU I ODWOŁYWANIA

1. Organami Związku są wszystkie władze, komisje i inne instytucje, których członkowie pochodzą z wyboru.
2. Członkowie organów Związku są wybierani w głosowaniu tajnym lub jawnym, spośród członków uprawnionych do ich wyboru.
3. Liczba kandydatów do organów Związku ustalana jest przez członków uprawnionych do ich wyboru.
4. Członkowie organów Związku mogą być odwołani przez członków, uprawnionych do ich wyboru.
5. Tryb wyboru członków organów Związku określa szczegółowo ordynacja wyborcza.

Art. 16
ZASADY POSTĘPOWANIA CZŁONKÓW WŁADZ ZWIĄZKU

Członkowie wybrani do władz związkowych są obowiązani:
1) działać na rzecz rozwoju i umacniania Związku,
2) reprezentować interesy swoich wyborców, utrzymywać z nimi kontakt
i informować o działalności władz Związku,
3) zajmować stanowisko zgodne z postanowieniami reprezentowanych władz,
4) rzetelnie wykonywać swoje obowiązki związkowe,
5) składać wobec swoich wyborców sprawozdania ze swojej działalności,
6) odpowiadać przed członkami Związku, w których imieniu sprawują mandaty przedstawicielskie.

Art. 17
ZAWIESZENIE CZŁONKA WŁADZ

1. Członek Związku wchodzący z wyboru do władz związku może być zawieszony w czynnościach, jeżeli jego działanie narusza:
1) postanowienia statutu,
2) uchwały Związku,
3) zasady współżycia społecznego.
2. Do podejmowania uchwał w sprawie określonej w ust. 1 upoważniona jest ta władza związkowa, w skład której wchodzi członek objęty postępowaniem o zawieszeniu w pełnieniu funkcji.
3. Zawieszenie traci moc, jeżeli członek nim objęty nie zostanie w terminie następnych trzech miesięcy odwołany ze składu danego organu Związku.

Art. 18
WYGAŚNIĘCIE FUNKCJI

Pełnienie funkcji członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z funkcji,
2) odwołania z funkcji przez właściwe zebranie wyborcze,
3) rozwiązania lub połączenia jednostek lub władz związkowych uniemożliwiającego pełnienie funkcji,
4) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
5) utraty członkostwa w Związku.

Rozdział VII
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU

Art. 19

1. Związek ma trzystopniową strukturę organizacyjną, którą tworzą:
1) zakładowe, terenowe, międzyzakładowe organizacje związkowe,
2) okręgi Związku,
3) Związek Krajowy i powołane sekcje branżowe i specjalistyczne.
2. Związek i jego jednostki organizacyjne wymienione w ust.1 posiadają osobowość prawną.
3. Zarząd krajowy uprawniony jest do powoływania, łączenia i likwidacji: zakładowych organizacji związkowych, okręgów związku i sekcji, po zasięgnięciu opinii organizacji, których zmiany te dotyczą celem dostosowania struktur związkowych do:
1) zmian obowiązującego prawa,
2) zmian w podziale terytorialnym kraju,
3) zmian strukturalnych w zakładach pracy.

Art. 20
ZAKŁADOWA / TERENOWA / MIĘDZYZAKŁADOWA / ORGANIZACJA ZWIĄZKOWA

1. Zakładowa organizacja związkowa jest podstawową jednostką organizacyjną związku, którą tworzą członkowie będący: pracownikami, emerytami, rencistami oraz bezrobotnymi z danego zakładu pracy.
2. Międzyzakładową organizację związkową tworzą członkowie będący: pracownikami, emerytami, rencistami oraz bezrobotnymi z różnych zakładów pracy.
3.Terenową organizację związkową tworzą: emeryci, renciści, bezrobotni oraz członkowie związku, którzy nie mają możliwości zrzeszania się w zakładowych organizacjach związkowych.
4. Postanowienia statutu dotyczące zakładowej organizacji związkowej odnoszą się również do międzyzakładowej i terenowej organizacji związkowej.
5. Zakładowa organizacja związkowa nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu w rejestrze okręgu właściwym dla terenu swego działania.
6. Zakładowa organizacja związkowa realizuje cele i zadania określone statutem oraz uchwałami władz Związku.
7. Organizacje związkowe powstają z inicjatywy podjętej przez komitet założycielski.
8. Komitet założycielski nabywa praw władzy związkowej po zarejestrowaniu w zarządzie okręgu i działa do czasu wyboru władz statutowych.
9. Wybory władz statutowych przeprowadza się w ciągu 6-ciu miesięcy od zarejestrowania w zarządzie okręgu komitetu założycielskiego.

Art. 21
KONFERENCJA ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

1. Konferencja członków lub delegatów zakładowej organizacji związkowej jest najwyższą władzą zakładowej organizacji związkowej.
2. W konferencjach członków zakładowej organizacji związkowej uczestniczą na równych prawach wszyscy członkowie zakładowej organizacji związkowej.
3. W konferencjach delegatów zakładowej organizacji związkowej, uczestniczą delegaci wybrani w grupach związkowych oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej, jeżeli nie posiadają mandatu delegata.
4. Konferencja zakładowej organizacji związkowej może być zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
5. Konferencja zakładowej organizacji związkowej zwołana w trybie zwyczajnym odbywa się raz na 5 lat w terminie nie dalszym niż 3 miesiące po upływie kadencji z powiadomieniem członków lub delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
6. Konferencja zakładowej organizacji związkowej może być zwołana w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb, na wniosek:
1) zarządu zakładowej organizacji związkowej,
2) 1/3 członków / delegatów /,
3) zakładowej komisji rewizyjnej,
4) instancji wyższej Związku,
7. Konferencja zakładowej organizacji związkowej zwołana w trybie nadzwyczajnym organizowana jest przez zarząd w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jej zwołanie i podejmuje decyzje w zagadnieniach, co do których została zwołana, z powiadomieniem członków (delegatów) Związku na 14 dni przed terminem obrad.
8. W przypadku nie zwołania konferencji zakładowej organizacji związkowej przez zarząd na warunkach określonych w ust. 7, konferencję zakładowej organizacji związkowej zwołuje i organizuje zakładowa komisja rewizyjna.
9. Do kompetencji konferencji zakładowej organizacji związkowej należy:
1) ustalanie programu działania w oparciu o statut i uchwały Związku,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz ocena działalności zarządu zakładowej organizacji związkowej za okres sprawozdawczy,
3) przyjmowanie sprawozdania z działalności kontrolnej zakładowej komisji rewizyjnej,
4) udzielanie zarządowi absolutorium za działalność w okresie kadencji,
5) wybieranie i odwoływanie delegatów na konferencję delegatów okręgu związku,
6) ustalanie liczby członków zarządu i zakładowej komisji rewizyjnej,
7) wybieranie członków zarządu, zakładowej komisji rewizyjnej oraz w odrębnym głosowaniu przewodniczącego,
8) odwoływanie członków zarządu, zakładowej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego,
9) uchwalanie ramowego planu pracy na okres kadencji,
10) uchwalanie wysokości indywidualnej składki członkowskiej,
11) zatwierdzanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej,
12) uchylanie uchwał zarządu niezgodnych ze Statutem lub obowiązującym prawem,
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu zakładowej organizacji związkowej.
14) podejmowanie uchwały o łączeniu, podziale zakładowej organizacji związkowej lub przekształceniu w międzyzakładową organizację związkową.

Art. 22
ZARZĄD ZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ

1. Zarząd jest wieloosobowym organem kierującym działalnością zakładowej organizacji związkowej w okresie między konferencjami zakładowej organizacji związkowej.
2. Członkowie zarządu zakładowej organizacji związkowej działają w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminu pracy zarządu.
3. Do kompetencji zarządu zakładowej organizacji związkowej należy:
1) realizowanie programu i uchwał władz Związku,
2) reprezentowanie interesów członków wobec pracodawcy w myśl Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa,
3) zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach, indywidualnych
i zbiorowych, dotyczących interesów członków Związku,
4) negocjowanie i zawieranie z pracodawcami układów zbiorowych pracy w zakresie problemów uregulowanych prawem dla związków zawodowych,
5) kierowanie pracą Społecznej Inspekcji Pracy oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy,
6) decydowanie w sprawie udzielania pomocy z funduszu Związku w ramach posiadanych środków,
7) współpraca z zarządem okręgu oraz zarządem krajowym związku,
8) sporządzanie preliminarza przychodów i wydatków oraz planu pracy,
9) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz z realizacji preliminarza przychodów i wydatków,
10) zwoływanie i organizowanie konferencji członków (delegatów) zakładowej organizacji związkowej,
11) wybieranie i odwoływanie członków prezydium zarządu, określanie zakresu działania oraz ocena pracy prezydium zarządu,
12) powoływanie wydziałowych, lub oddziałowych organizacji Związku oraz grup związkowych,
13) powoływanie w miarę potrzeb komisji stałych i doraźnych,
14) podejmowanie decyzji dotyczących akcji protestacyjnych,
15) prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji:
a) ewidencji członków Związku,
b) ewidencji przychodów i wydatków,
c) protokołów i uchwał z posiedzeń zarządu,
d) protokołów i uchwał z konferencji,
e) dokumentacji sprawozdawczej.
16) podejmowanie uchwały o przystąpieniu do:
a) sekcji branżowej lub specjalistycznej.
b) międzyzakładowej komisji koordynacyjnej,
c) wspólnej reprezentacji związkowej.
17) aktualizowanie danych w rejestrze okręgu,
18) dostosowanie struktury Związku do struktury zakładu pracy, przy przekształceniach wymagających podziału lub połączenia zakładowych organizacji związkowych, poprzez organizowanie nadzwyczajnej konferencji, która określi zasady dalszego funkcjonowania zakładowej organizacji związkowej powiadomieniem Zarządu Okręgu,
19) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji i innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
20) podejmowanie uchwał o przyjęciu do organizacji osób, których kwalifikacje uznaje za równoważne wykształceniu wymaganemu wg art. 3 ust. 2.
21) przekazywanie składek związkowych na zarząd okręgu w terminie do końca następnego miesiąca po zakończonym miesiącu lub kwartale.

Art. 23
ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Zakładowa komisja rewizyjna wybrana na konferencji zakładowej organizacji związkowej jest organem kontrolnym działalności zakładowej organizacji związkowej.
2. Zakładowa komisja rewizyjna realizuje swoje zadania w oparciu o zapisy art. 33 niniejszego statutu oraz regulaminu pracy zakładowej komisji rewizyjnej.

 

Art. 24
OKRĘG ZWIĄZKU

1. Okręg tworzą członkowie zrzeszeni w zakładowych organizacjach związkowych zarejestrowanych w rejestrze okręgu.
2. Okręg nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu w rejestrze krajowym.
3. Okręgi, powoływane są przez zarząd krajowy związku na wniosek zakładowych organizacji związkowych działających na określonym terenie.
4. Siedzibę i nazwę okręgu ustala konferencja delegatów okręgu.

Art. 25
KONFERENCJA DELEGATÓW OKRĘGU

1. Konferencja delegatów okręgu jest najwyższą władzą w okręgu.
2. W konferencji delegatów okręgu uczestniczą delegaci posiadający mandaty wybrani na konferencjach zakładowych organizacji związkowych oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu i okręgowej komisji rewizyjnej, jeżeli nie posiadają mandatów.
3. Konferencja delegatów okręgu może być zwołana w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
4. Konferencja delegatów okręgu zwołana w trybie zwyczajnym odbywa się raz na 5 lat, w terminie nie dalszym niż 3 miesiące po upływie kadencji, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
5. Konferencja delegatów okręgu może być zwołana w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb, na wniosek:
1) zarządu okręgu,
2) 1/3 delegatów,
3) okręgowej komisji rewizyjnej,
4) zarządu krajowego.
6. Konferencja delegatów okręgu zwołana w trybie nadzwyczajnym organizowana jest przez zarząd okręgu w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jej zwołanie i podejmuje decyzje w sprawach, co do których została zwołana, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
7. W przypadku nie zwołania konferencji delegatów okręgu przez zarząd okręgu na warunkach określonych w ust. 6, konferencję delegatów okręgu zwołuje i organizuje okręgowa komisja rewizyjna.
8. Do kompetencji konferencji delegatów okręgu należy:
1) uchwalanie programu działania w oparciu o statut i uchwały Związku,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz ocena działalności zarządu okręgu za okres sprawozdawczy,
3) przyjmowanie sprawozdania z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej,
4) udzielanie zarządowi absolutorium za działalność w okresie kadencji,
5) ustalanie liczby członków zarządu oraz okręgowej komisji rewizyjnej,
6) wybieranie członków zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej oraz w odrębnym głosowaniu przewodniczącego,
7) odwoływanie członków zarządu, okręgowej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego,
8) uchwalanie ramowego planu pracy na okres kadencji,
9) zatwierdzanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej,
10) wybieranie i odwoływanie delegatów na krajowy zjazd delegatów,
11) uchylanie uchwał zarządu niezgodnych ze statutem lub obowiązującym prawem,

Art. 26
ZARZĄD OKRĘGU ZWIĄZKU

1. Zarząd okręgu jest wieloosobowym organem kierującym działalnością okręgu w okresie między konferencjami delegatów okręgu.
2. Członkowie zarządu okręgu działają w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminu pracy zarządu okręgu.
3. Do kompetencji zarządu okręgu należy:
1) realizowanie na terenie swego działania programu i uchwał Związku.
2) reprezentowanie interesów i stanowiska Związku wobec władz administracyjnych, gospodarczych i samorządowych ze swego terenu działania,
3) inspirowanie i koordynowanie działania zakładowych organizacji związkowych, utrzymywanie z nimi stałej więzi oraz udzielanie pomocy w wypełnianiu zadań statutowych,
4) uchwalanie planu pracy oraz preliminarza przychodów i wydatków na rok bieżący,
5) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz z realizacji preliminarza przychodów i wydatków,
6) konsultowanie działalności zarządu okręgu z zakładowymi organizacjami związkowymi,
7) zwoływanie i organizowanie konferencji delegatów okręgu oraz ustalanie klucza wyborczego w celu wyboru delegatów,
8) współpraca z zarządem krajowym związku,
9) zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych,
10) powoływanie komisji problemowych, branżowych, zawodowych i ekspertów oraz kierowanie ich pracą,
11) współpraca z innymi organizacjami związkowymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, ekonomicznymi i zawodowymi,
12) podejmowanie decyzji dotyczących regionalnych akcji protestacyjnych,
13) wybieranie i odwoływanie prezydium zarządu okręgu oraz określanie zakresu działania i dokonywanie oceny pracy prezydium zarządu okręgu,
14) prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji:
a) rejestru zakładowych organizacji związkowych,
b) ewidencji przychodów i wydatków,
c) protokołów i uchwał z posiedzeń zarządu okręgu,
d) protokołów i uchwał z konferencji delegatów okręgu,
e) dokumentacji sprawozdawczej,
f) ewidencji stanu ilościowego członków w okręgu.

15) w przypadku likwidacji zakładowej organizacji związkowej:
a) określanie terminu likwidacji,
b) powołanie komisji likwidacyjnej,
c) ustalanie przeznaczenia mienia,
d) przejmowanie i zabezpieczanie dokumentacji.

16) podejmowanie uchwał o wykreśleniu z rejestru okręgu tych organizacji związkowych, które nie realizują postanowień statutu,
17) wybieranie przedstawicieli Związku do organów struktur terenowych, zrzeszeń i federacji związkowych.
18) przekazywanie składek związkowych na zarząd krajowy w terminie do końca drugiego miesiąca po zakończonym kwartale.
19) Zawieszenie działalności lub skreślenie z rejestru okręgu zakładowej organizacji związkowej skutkuje przejęciem obowiązków Statutowych odnośnej struktury przez instancję nadrzędną. Instancja ta może do wypełnienia obowiązków statutowych zawieszonej lub wykreślonej z rejestru organizacji wybrać Zarząd Tymczasowy funkcjonujący do czasu przeprowadzenia wyborów do władz danego szczebla. Czas działania Zarządu Tymczasowego określa Zarząd Krajowy.
20) Skreślenie z rejestru okręgu zakładowej organizacji związkowej jest równoznaczne z utratą członkostwa w związku i prawa do występowania i posługiwania się imieniem związku. Prawo do posługiwania się nazwą związku i jego emblematami posiadają wyłącznie zarejestrowane w odnośnych rejestrach organy związku.

Art. 27
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Okręgowa komisja rewizyjna wybrana na konferencji delegatów okręgu jest organem kontrolnym działalności okręgu.
2. Okręgowa komisja rewizyjna realizuje swoje zadania w oparciu o zapisy art. 33 niniejszego statutu oraz regulaminu pracy okręgowej komisji rewizyjnej.
Art. 28
ZWIĄZEK KRAJOWY
1. Związek Krajowy tworzą członkowie zakładowych organizacji związkowych zrzeszeni w okręgach, zarejestrowanych w rejestrze krajowym Związku.
2. Związek Krajowy nabywa osobowość prawną z chwilą zarejestrowania statutu przez sąd rejestrowy.

Art. 29
KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

1. Krajowy zjazd delegatów jest najwyższą władzą w Związku.
2. W krajowym zjeździe delegatów biorą udział delegaci wybrani na konferencjach delegatów okręgów oraz z głosem doradczym członkowie ustępującego zarządu krajowego i krajowej komisji rewizyjnej jeżeli nie posiadają mandatu delegata.
3. Krajowy zjazd delegatów może być zwołany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
4. Krajowy zjazd delegatów zwołany w trybie zwyczajnym odbywa się raz na 5 lat w terminie nie dalszym niż 3 miesiące po upływie kadencji z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
5. Krajowy zjazd delegatów może być zwołany w trybie nadzwyczajnym w zależności od potrzeb, na wniosek:
1) zarządu krajowego,
2) krajowej komisji rewizyjnej,
3) 1/3 delegatów
6. Krajowy zjazd delegatów, zwołany w trybie nadzwyczajnym, organizuje zarząd krajowy w terminie do 3 miesięcy licząc od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i podejmuje decyzje w sprawach, co do których został zwołany, z powiadomieniem delegatów na 14 dni przed terminem obrad.
7. W przypadku nie zwołania krajowego zjazdu delegatów przez zarząd krajowy na warunkach określonych w ust. 6, krajowy zjazd delegatów zwołuje i organizuje krajowa komisja rewizyjna.
8. Do kompetencji krajowego zjazdu delegatów należy:
1) uchwalanie zmiany nazwy i statutu Związku,
2) uchwalanie programu działania Związku,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz ocena działalności zarządu krajowego za okres sprawozdawczy,
4) przyjęcie sprawozdania z działalności kontrolnej krajowej komisji rewizyjnej,
5) udzielanie zarządowi krajowemu absolutorium za działalność w okresie kadencji,
6) ustalanie liczby członków zarządu krajowego i krajowej komisji rewizyjnej,
7) wybieranie członków zarządu krajowego, krajowej komisji rewizyjnej oraz w odrębny głosowaniu przewodniczącego,
8) odwoływanie członków zarządu krajowego, krajowej komisji rewizyjnej oraz przewodniczącego,
9) ustalanie struktury organizacyjnej Związku,
10) ustalanie wielkości oraz zasad podziału odpisów ze składki członkowskiej przeznaczanych na zarząd okręgu, zarząd krajowy i inne cele,
11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku,
12) zatwierdzanie regulaminu pracy zarządu krajowego, krajowej komisji rewizyjnej,
13) uchylanie uchwał zarządu krajowego niezgodnych ze statutem
i obowiązującym prawem,
14) powoływanie komisji przygotowujących materiały na kolejny krajowy zjazd delegatów.

Art. 30
ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU

1. Zarząd krajowy, który tworzą przewodniczący zarządów okręgów, będący delegatami na krajowy zjazd delegatów oraz członkowie wybrani na krajowym zjeździe delegatów, jest wieloosobowym organem kierującym działalnością Związku w okresie między krajowymi zjazdami delegatów.
2. Członkowie zarządu krajowego działają w oparciu o postanowienia niniejszego statutu oraz regulaminu pracy zarządu krajowego.
3. Do kompetencji zarządu krajowego należy:
1) realizowanie programu Związku i uchwał krajowych zjazdów delegatów,
2) reprezentowanie Związku wobec instytucji krajowych i zagranicznych,
3) inspirowanie i koordynowanie działalności okręgów, utrzymywanie z nimi stałej więzi oraz udzielanie pomocy w wypełnianiu zadań statutowych,
4) uchwalanie preliminarza przychodów i wydatków oraz planu pracy,
5) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz z realizacji preliminarza przychodów i wydatków,
6) zwoływanie i organizowanie krajowego zjazdu delegatów oraz ustalanie klucza wyborczego w celu wyboru delegatów,
7) negocjowanie i zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy z możliwością scedowania swoich uprawnień na upełnomocnionych członków Związku,
8) opracowanie i zatwierdzanie regulaminów, instrukcji oraz innych dokumentów wewnątrzzwiązkowych w tym:
a) wzoru rejestru związkowego,
b) wzoru wypisu z rejestru związkowego.
9) powoływanie i odwoływanie sekcji branżowych, komisji zawodowych, problemowych itp.
10) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących współpracy związkowej oraz zawierania porozumień i federacji z innymi związkami zawodowymi w kraju i za granicą,
11) podejmowanie decyzji dotyczących ogólnopolskich akcji protestacyjnych,
12) ustalanie wzorów odznaczeń, barw, flag, emblematów, i legitymacji związkowych,
13) wybieranie i odwoływanie członków prezydium zarządu krajowego oraz określanie zakresu działania i dokonywanie oceny pracy prezydium,
14) prowadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji:
a) rejestru krajowego okręgów i sekcji,
b) ewidencji przychodów i wydatków,
c) protokołów i uchwał zarządu krajowego,
d) protokołów i uchwał krajowego zjazdu delegatów,
e) dokumentacji sprawozdawczej,
f) ewidencji stanu ilościowego członków Związku.

15) w przypadku likwidacji okręgu lub sekcji:
a) określanie terminu likwidacji,
b) powołanie komisji likwidacyjnej,
c) ustalanie przeznaczenia mienia,
d) przejmowanie i zabezpieczanie dokumentacji,

16) wybieranie przedstawicieli Związku do zrzeszeń i federacji związkowych, struktur krajowych oraz międzynarodowych.
17) powoływanie komisji przygotowujących materiały na kolejny krajowy zjazd delegatów,
18) uchylanie uchwał organów niższego szczebla niezgodnych ze statutem.

Art. 31
KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA

1. Krajowa komisja rewizyjna wybrana na krajowym zjeździe delegatów jest organem kontrolnym działalności Związku.
2. Krajowa komisja rewizyjna realizuje swoje zadania w oparciu o zapisy art. 33 niniejszego statutu oraz regulaminu pracy krajowej komisji rewizyjnej.

 

Rozdział VIII
REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU

Art. 32

1. Związek jest reprezentowany przez: zarząd krajowy, zarząd okręgu, zarząd sekcji oraz zarząd zakładowej organizacji związkowej odpowiednio do zakresu i terenu działania.
2. Władze Związku wymienione w ust.1 mogą udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania swoich interesów wskazanym członkom Związku.
3. Przedstawiciele instancji wyższych Związku mogą działać w terenie wyłącznie przy udziale lub za zgodą przedstawicieli zarządu instancji niższej.
4. Przewodniczący zarządu przewodniczy posiedzeniom, koordynuje działania członków zarządu oraz reprezentuje zarząd na zewnątrz.

Rozdział IX
KOMISJE REWIZYJNE ZWIĄZKU

Art. 33

1. Komisje rewizyjne są organami kontrolnymi działalności Związku.
2. Członkowie komisji rewizyjnych wybierani są spośród delegatów / członków / na konferencjach zakładowych organizacji związkowych, konferencjach delegatów okręgu, konferencjach delegatów sekcji oraz na krajowym zjeździe delegatów.
3. Komisje rewizyjne wybierają ze swego grona przewodniczącego, sekretarza, oraz w miarę potrzeb wiceprzewodniczącego.
4. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być równocześnie członkami władz Związku tego samego szczebla.
5. Członków komisji rewizyjnych obowiązują takie same zasady postępowania jak członków odpowiednich władz Związku.
6. Do kompetencji komisji rewizyjnych należy:
1) kontrolowanie bieżącej działalności statutowej i finansowej w Związku na zgodność ze statutem i obowiązującym prawem,
2) kontrolowanie prawidłowości podejmowania oraz realizacji uchwał władz Związku, na zgodność ze statutem i obowiązującym prawem,
3) uczestnictwo w posiedzeniach zarządów właściwych do zakresu działania,
4) informowanie zarządów o wynikach kontroli oraz stawianie wniosków,
5) powiadamianie komisji rewizyjnej wyższego szczebla o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności kontrolowanego organu,
6) kontrolowanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez zarządy,
7) opracowanie wytycznych do pracy komisji rewizyjnych niższego szczebla,
8) inicjowanie działań kontrolnych przez komisje rewizyjne niższego szczebla,
9) przeprowadzanie przy udziale komisji rewizyjnych niższego szczebla działań kontrolnych na ich terenie,
10) sporządzanie sprawozdania z działalności kontrolnej przedstawianego członkom uprawnionym do ich wyboru,
11) wnioskowanie o zwołanie w trybie nadzwyczajnym konferencji zakładowej organizacji związkowej, konferencji delegatów okręgu, konferencji delegatów sekcji lub krajowego zjazdu delegatów,
12) zwoływanie i organizacja w trybie nadzwyczajnym konferencji zakładowej organizacji związkowej, konferencji delegatów okręgu, konferencji delegatów sekcji lub krajowego zjazdu delegatów.

Rozdział X
SEKCJE BRANŻOWE, ZAWODOWE I SPECJALISTYCZNE

Art. 34

1. Sekcje branżowe zawodowe i specjalistyczne tworzone są w celu wspólnej reprezentacji i koordynacji działalności Związku w określonych grupach branżowych, zawodowych lub innych specjalistycznych celach i powiązaniach organizacyjnych.
2. Sekcje branżowe, zawodowe i specjalistyczne powołuje zarząd krajowy na wniosek zakładowych organizacji związkowych.
3. Zasady organizacyjne, zakres działania oraz kompetencje sekcji określa regulamin zatwierdzany przez zarząd krajowy.
4. Działalność sekcji jest finansowana przez zarząd krajowy w ramach środków przewidzianych preliminarzem.
5. Zakładowe organizacje związkowe tworzące sekcję mogą uczestniczyć w dofinansowaniu działalności sekcji zgodnie z uchwałami władz sekcji.
6. Sekcje opiniują projekty aktów prawnych oraz programów rządowych dotyczących danej branży.
7. Sekcje przygotowują lub opiniują projekty ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, branżowe lub ponadzakładowe pakiety socjalne.
8. Przedstawiciele sekcji, upełnomocnieni przez zarząd krajowy, mogą negocjować i zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe pracy.
9. Przedstawiciele sekcji, upełnomocnieni przez zarząd krajowy mogą tworzyć, wraz z przedstawicielami innych związków zawodowych, wspólne reprezentacje w celu realizacji określonych zadań.
10. Sekcje branżowe są uprawnione do współtworzenia i uczestnictwa w pracach zespołów trójstronnych ds. branży.
11. Sekcje dokonują okresowej oceny w zakresie wdrażania programów rządowych jak i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy w poszczególnych zakładach pracy.
12. Do sekcji mają także zastosowanie postanowienia statutu dotyczące okręgu zawarte w art. 24, 25 i 26 (poza pkt 10 ust. 8 art. 25 dotyczącym wyboru delegatów na krajowy zjazd delegatów jak i pkt 15 ust. 3 art. 26 dotyczącym likwidacji zakładowej organizacji związkowej).

Rozdział XI
MIĘDZYZAKŁADOWE KOMISJE KOORDYNACYJNE
I WSPÓLNE REPREZENTACJE ZAKŁADOWE

Art. 35

1. Zakładowe organizacje związkowe przy zakładach pracy związanych kapitałowo lub branżowo mogą tworzyć organy przedstawicielskie nazwane międzyzakładowymi komisjami koordynacyjnymi.
2. Zasady organizacyjne, zakres działania oraz kompetencje komisji określa regulamin zatwierdzony przez zarząd krajowy.
3. Działalność komisji finansowana jest przez tworzące ją zakładowe organizacje związkowe.
4. Zakładowe organizacje związkowe, w celu skuteczniejszej realizacji swoich interesów, mogą tworzyć w zakładach pracy wspólne reprezentacje zakładowe z zakładowymi organizacjami innych związków zawodowych, zrzeszonych we wspólnej federacji.
5. Działalność wspólnych reprezentacji zakładowych finansowana jest przez tworzące ją zakładowe organizacje związkowe.

Rozdział XII
MAJĄTEK ZWIĄZKU

Art. 36
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

1. Majątek Związku stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) prawa,
4) gotówka,
5) papiery wartościowe,
6) inne aktywa.
2. Majątek Związku tworzą :
1) przychody ze składek członkowskich,
2) przychody z dotacji, darowizn i zapisów,
3) dochody z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej,
4) dochody z organizowanych przez Związek imprez technicznych, kulturalno-rozrywkowych, sportowych i innych.
5) inne dochody.

3. Dochód z prowadzonej przez Związek działalności gospodarczej służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

Art. 37
SPOSÓB USTANAWIANIA SKŁADEK

1. Wysokość indywidualnej składki członkowskiej uchwalają konferencje delegatów lub członków zakładowych organizacji związkowych.
2. Wysokość odpisów z indywidualnych składek członkowskich na rzecz zarządu krajowego i zarządu okręgu jest jednakowa. Wysokość odpisów jest corocznie waloryzowana od 1 stycznia o wysokość wskaźnika inflacji za poprzedni rok wg GUS (z zaokrągleniem do 10 groszy.
3. Wysokość odpisów, o których mowa w ust. 2 może być obniżona o 50% w odniesieniu do rencistów, emerytów i bezrobotnych.

Art. 38
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZOBOWIĄZANIA MAJĄTKOWE

1. Majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej.
2. Gospodarka finansowa Związku jest jawna.
3. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność członkowie zarządów Związku.
4. Zobowiązania majątkowe mogą podejmować wyłącznie upełnomocnieni przedstawiciele zarządów struktur związkowych posiadających osobowość prawną.
5. Za zobowiązania majątkowe odpowiada wyłącznie ta struktura związkowa, posiadająca osobowość prawną, która je zaciągnęła.
6. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają członkowie zarządu upoważnieni przez zarząd struktury związkowej posiadającej osobowość prawną, każdy autonomicznie w swoim zakresie i obszarze działania.
7. Do składania oświadczeń woli przy zawieraniu umów w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie, co najmniej dwóch członków zarządu struktury związkowej posiadającej osobowość prawną. Powyższe nie dotyczy bieżących płatności Związku wynikających z obsługi finansowej.
8. Przewodniczący zarządu struktury związkowej posiadającej osobowość prawną jest w myśl Kodeksu Pracy kierownikiem zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w danej strukturze Związku.

Rozdział XIII
ZASADY UCHWALANIA I ZMIAN STATUTU

Art. 39

1. Statut i zmiany w statucie wprowadza się uchwałą krajowego zjazdu delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów.
2. Zmiany ustaw i nowelizacje prawne stojące w sprzeczności z zapisami statutu, jako akty prawne wyższego rzędu są dla Związku obowiązujące i nie wymagają natychmiastowych zmian statutu.

Rozdział XIV
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA ZWIĄZKU

Art. 40
ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą krajowego zjazdu delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów przy obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału w zjeździe.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku przyjęta zgodnie z ust. 1 staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez co najmniej połowę zarządów okręgów, skupiających nie mniej niż połowę członków Związku.

Art. 41
LIKWIDACJA ZWIĄZKU

1. Czynności związane z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez krajowy zjazd delegatów.
2. Majątek Związku przeznacza się na ustalone przez komisję likwidacyjną cele społeczne.
3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja sporządza sprawozdanie, które składa w sądzie rejestrowym.

Rozdział XV
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 42

Okres przynależności do innych związków zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego w Związku.

Art. 43

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga zarząd krajowy, kierując się przepisami Ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi działalności związków zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Statut niniejszy został uchwalony na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku w Muszynie w dniu 1 października 2004 r. i zawiera zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów Związku w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu 25.05. 2007 r., zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Mikorzynie w dniu 18.05.2012 r., zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Serocku w dniu 12.06.2014 r., zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Suchedniowie w dniu 27.05.2017 r., zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu 15.06.2019 r oraz zmiany uchwalone na Krajowym Zjeździe Delegatów w Bukowinie Tatrzańskiej w dniu 24 czerwca 2022 r.

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników został zarejestrowany w dniu 21 czerwca 1989 r. przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, jako organizacja o zasięgu ogólnokrajowym.