Posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ.

W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki i Systemu Ekonomicznego OPZZ. Z uwagi na pandemię COVID-19, posiedzenie Komisji zrealizowano w formie zdalnej, przy wykorzystaniu programu ZOOM.

Posiedzenie Komisji prowadził przewodniczący Komisji, wiceprzewodniczący naszego Związku kolega Zygmunt Mierzejewski. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, brali także udział: przewodniczący OPZZ, Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ, Piotr Ostrowski, oraz przewodniczący Branż OPZZ: Dariusz Potyrała, Przewodniczący Rady Branży Górnictwo i Energetyka, Sławomir Redmer, Przewodniczący Rady Branży Handel, Usługi, Kultura i Sztuka, Leszek Miętek, przewodniczący Rady Branży Transport oraz Mirosław Grzybek, Przewodniczący Branży Przemysł a także Stanisław Janas, przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego i Piotr Sadowski – Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

W trakcie posiedzenia Komisji, spośród tematów objętych porządkiem obrad, największą uwagę poświęcono dyskusji o działaniach OPZZ związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 i prawem stanowionym przez rząd w związku z konsekwencjami z niej wynikającymi. Członkowie Komisji w czasie ograniczeń funkcjonowania gospodarki związanych z pandemią kierowali do OPZZ informacje o bieżącej sytuacji w ich zakładach pracy poprzez ankiety przygotowane przez OPZZ. Podczas posiedzenia Komisji, po raz kolejny krytycznie oceniono tzw. Tarcze Antykryzysowe, z uwagi na antypracowniczy charakter niektórych rozwiązań w nich zawartych oraz nieadekwatność wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw i ich załóg.

Ponadto, dyskutowano na temat bieżącej sytuacji w poszczególnych branżach gospodarki m.in. motoryzacyjnej, elektromaszynowej, lotniczej, hutniczej i górniczej a także w administracji publicznej. Przedstawiano decyzje podejmowane przez pracodawców w związku z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii w poszczególnych zakładach pracy oraz prognozy możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w przedsiębiorstwach i w branżach. W trakcie wideokonferencji podkreślano potrzebę prowadzenia przez państwo polityki przemysłowej, która będzie chronić krajowy przemysł i wzmacniać jego zdolność konkurencyjną na europejskim rynku.

Członkowie Komisji ocenili również kondycję Rady Dialogu Społecznego. Podkreślono oczekiwanie, aby Rada spełniała rolę w wypracowaniu rozwiązań prospołecznych w najbliższym czasie. Podkreślono potrzebę dialogu w obszarze działań antykryzysowych, w tym konieczność poszukiwania rozwiązań korzystnych dla zachowania miejsc pracy w poszczególnych branżach np. transportu i górniczej. Członkowie Komisji wyrażali deklarację udziału w konsultacjach rozwiązań przygotowywanych w ww. zakresie.