V Posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020.

W dniu 12.07.2017 odbyło się w Warszawie – V Posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Z ramienia FZZ udział w nim wzięli Zygmunt Mierzejewski który jest członkiem we wszystkich podkomitetach KUP oraz S.Wittkowicz który jest członkiem w podkomitecie KUP ds. monitorowania zasady partnerstwa.
Posiedzenie Komitetu otworzył Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Przedstawił informację na temat postępu merytorycznego i finansowego w realizowanych programach operacyjnych oraz ich wpływ na rozwijającą sie gospodarkę w naszym kraju.
Następnie odbyła się dyskusja i głosowanie nad zmianą Regulaminu pracy Komitetu ds. Umowy Partnerstwa. Partnerzy społeczni od dłuższego czasu wnioskowali o doprowadzenie składu KUP do zgodności z obowiązującym regulaminem. W wyniku uzgodnień ze stroną rządową oraz wnioskami zgłoszonymi przez ZM podczas obrad Zespołu RDS ds. funduszy europejskich ustalono nową wersję, która została przyjęta.
Następnie przedstawiono prezentacje:
Raport z monitorowania osiągania celów w ramach wykonania za rok 2016
Raport z monitorowania osiągania celów w ramach wykonania za rok 2016
Prezentacja nt. zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014 – 2020
W dalszej części obrad poinformowano o pracach poszczególnych podkomitetów:
Podkomitetu ds. Efektywności Funduszy UE
Pani Magdalena Dziubek-Grudzińska, Departament Strategii Rozwoju MR;
Podkomitetu ds. Monitorowania Zasady Partnerstwa
Pan Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (tbc)
Podkomitetu ds. Koordynacji EFSI i Programów zarządzanych centralnie przez KE.

Poniżej przypomnienie zadań poszczególnych podkomitetów:

I. Podkomitet do spraw Efektywności Funduszy Unii Europejskiej 2014-2020

Podkomitet realizuje następujące zadania:
1. Analiza sposobu realizacji Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, przyjętego przez Radę Ministrów dnia 24 lutego 2016 r.;
2. Wypracowanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji programów Polityki Spójności w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, na rzecz obszarów wiejskich oraz propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla tych obszarów, przy zachowaniu odpowiedniego tempa wydatkowania środków;
3. Identyfikacja głównych czynników obniżających jakość interwencji w ramach funduszy Unii Europejskiej 2014-2020 i opóźniających realizację programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020;
4. Wypracowanie propozycji w zakresie działań podnoszących efektywność realizacji programów w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 o charakterze systemowym i doraźnym;
5. Formułowanie rekomendacji dotyczących efektywności wykorzystania środków w ramach Umowy Partnerstwa, kierowanych do instytucji zarządzających, przedstawianych na forum Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa oraz analiza wyników prac grup roboczych do spraw efektywności powołanych przez instytucje zarządzające na warunkach określonych w rozdziale 5 pkt 6 lit. d Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie Komitetów Monitorujących na lata 2014-2020;
6. Sporządzanie stanowisk i raportów oraz przedstawianie ich na posiedzeniach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa.
7. Analiza postulatów zgłaszanych na adres poczty elektronicznej:efektywnefundusze@mr.gov.pl.
8. Zapoznawanie się z wynikami prac grup działających przy komitetach monitorujących programy operacyjne na mocy uchwały w sprawie rekomendowania instytucjom zarządzającym programami służącymi realizacji Umowy Partnerstwa 2014-2020 utworzenia grup roboczych do spraw efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014-2020.

Powyższe zadania przyczyniają się do realizacji celów, jakimi są:
1. Efektywne wykorzystanie funduszy polityki spójności dostępnych w latach 2014-2020 gwarantujące utrzymanie się efektów interwencji w czasie oraz tworzącego podstawy do dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki.
2. Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu wdrażania w sprawach kluczowych dla efektywności wykorzystania środków Polityki Spójności oraz podniesienie poziomu wykorzystania wiedzy, którą dysponują przedstawiciele reprezentujący środowiska beneficjentów i grup docelowych interwencji.

II. Podkomitet do spraw monitorowania zasady partnerstwa

Podkomitet realizuje następujące zadania:
1. monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w ramach Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych na lata 2014-2020;
2. przygotowywanie rekomendacji w zakresie ulepszania dotychczasowych mechanizmów zastosowania zasady partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji społecznych;
3. organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promowania zasady partnerstwa oraz obywatelskich postaw w ramach realizacji perspektywy finansowej UE;
4. analiza propozycji w zakresie realizacji zasady partnerstwa przesyłanych na adres poczty elektronicznej: partnerstwo@mr.gov.pl.

III. Podkomitet do spraw koordynacji środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych na lata 2014-2020 oraz programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską

Celem działania Podkomitetu jest:
1. zwiększenie udziału polskich podmiotów w finansowaniu projektów środkami UE zarządzanymi bezpośrednio na poziomie Komisji Europejskiej poprzez koordynację i uporządkowanie procesu wyłaniania projektów oraz wskazywania dla nich właściwych źródeł finansowania w sposób systemowy;
2. poprawa efektywności wykorzystania środków UE, zarówno zarządzanych bezpośrednio przez KE, jak i wdrażanych na poziomie krajowym, w ramach polityki spójności poprzez zaangażowanie środków budżetu państwa i polityki spójności na wsparcie przygotowania dobrych projektów oraz dofinansowania tych, które charakteryzują się wysoką jakością, ale nie uzyskały dofinansowania na poziomie UE;
3. umożliwienie transferu dobrych praktyk zarówno z programów zarządzanych przez KE do polityki spójności, jak i z polityki spójności do instrumentów zarządzanych na poziomie UE.
Do zadań Podkomitetu, służących realizacji celów określonych powyżej, należy:
1. przygotowanie propozycji rozwiązań zwiększających komplementarność i koordynację programów współfinansowanych z EFSI i programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską;
2. monitorowanie komplementarności i synergii programów, o których mowa w pkt 1;
3. prowadzenie analiz w zakresie potrzeb rozwojowych kraju i możliwości dopasowania do ww. potrzeb źródeł finansowania;
4. wypracowanie zasad wsparcia dla wnioskodawców mających na celu przygotowanie polskich podmiotów do udziału w realizacji projektów finansowanych z programów horyzontalnych Komisji Europejskiej;
5. przygotowywanie rekomendacji skierowanych do Instytucji Zarządzających zawierających horyzontalne zasady związane z przygotowaniem polskich podmiotów do udziału w programach horyzontalnych Komisji Europejskiej;
6. wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie EFSI oraz programów horyzontalnych np. poprzez organizację szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych;
7. organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promocji udziału polskich podmiotów w realizacji projektów w ramach programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską i kształtowania inicjatyw w tym zakresie w celu poprawy efektywności wykorzystania środków UE, zarówno zarządzanych bezpośrednio przez KE, jak i wdrażanych na poziomie krajowym, w ramach polityki spójności.