Wiceprzewodniczący ZK ZZIT – przewodniczącym Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.

W dniu 09.01.2023 w siedzibie MFiPR odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.

Miło nam poinformować, że Prezydium Podkomitetu jednogłośnie wybrało na Przewodniczącego wiceprzewodniczącego naszego Związku kol. Zygmunta Mierzejewskiego. Gratulujemy wyróżnienia.

Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa został powołany Zarządzeniem nr 4 Przewodniczącego Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w sprawie powołania Podkomitetu do spraw rozwoju partnerstwa. Zarządzenie zostało podpisane 26 sierpnia 2020 roku i tego dnia weszło w życie.
Podkomitet powstał z połączenia dwóch dotychczas funkcjonujących Podkomitetów: Podkomitetu ds. monitorowania realizacji zasady partnerstwa oraz Podkomitetu ds. Efektywności Funduszy UE.

Do zadań Podkomitetu należy m.in.:
– monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w ramach wdrażania Umowy Partnerstwa i programów służących realizacji UP,
– organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promowania zasady partnerstwa oraz obywatelskich postaw w ramach realizacji UP,
– wypracowanie propozycji działań podnoszących efektywność realizacji programów służących realizacji UP oraz propozycji kompleksowego systemu monitorowania i oceny efektywności interwencji dla tych obszarów.

Od strony technicznej organizację prac Podkomitetu wspiera jego sekretariat, dostępny pod adresem mailowym podkomitet@mfipr.gov.pl.
Podkomitet na ostatnim posiedzeniu wybrał Prezydium Podkomitetu w skład którego weszli po jednym przedstawicielu strony rządowej, samorządowej, partnerów gospodarczych, społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych oraz Przewodniczącego.
W dniu 09.01.2023 w siedzibie MFiPR odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Podkomitetu ds. rozwoju partnerstwa.
Prezydium ustaliło plan pracy podkomitetu w 2023r. oraz omówiło propozycje pracy sekretariatu. Przyjęto również zaproponowane przez Przewodniczącego zasady komunikacji i koordynacji działań oraz harmonogram spotkań.