16 Międzynarodowe Seminarium ” Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa”. Budapeszt 2019.

W dniach 10-11.09.2019 w Budapeszcie na Węgrzech odbyło się 16 Seminarium na temat „Razem dla zdrowia i bezpieczeństwa”. Było ono zorganizowane przez European Trade Union Institute (ETUI) oraz Magyar Szakszervezeti Szövetség (Węgierską Konfederację Związków Zawodowych). W spotkaniu brał udział przedstawiciel naszej organizacji związkowej kolega Stefan Łubniewski. Seminarium było kontynuacją działań zapoczątkowanych w Warszawie w 2004 r., mających na celu wzmocnienie strategii i działań związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas seminarium skoncentrowano się na bieżącej pracy i wspólnych działaniach oraz wspieraniu i pomocy przez związki zawodowe pracownikom BHP.
Ponownie podkreślono znaczenie inwestowania w BHP – podstawowe narzędzie ochrony zdrowia pracowników oraz poprawy jakości pracy jak również polepszenia konkurencyjności i wydajności gospodarki państw Unii Europejskiej. Stabilizuje się również system ochrony socjalnej.
Stwierdzono że należy:
1. Promować nowe i ulepszone krajowe strategie BHP.
2. Związki zawodowe muszą być zaangażowane w projektowanie, wdrażanie i ocenę nowej strategii BHP.
3. Wspierać małe przedsiębiorstwa w tym zakresie.
4. Egzekwować unijne przepisy BHP w poszczególnych państwach, dając jednocześnie prawo ustalenia w dowolnym państwie UE przepisów korzystniejszych dla pracowników.
5. Wprowadzać nowe wzorce pracy stosownie do zmian w technologii, demografii, organizacji pracy, klimatu i in.
6. Zapobiegać chorobom związanych z pracą. Uwzględniać należy trzy główne przyczyny chorób w pracy: nowotwory, zagrożenia psychospołeczne i niewłaściwa ergonomia.
7. Poprawić gromadzenie danych statystycznych.

Seminarium otworzyli i przedstawili jego program Marian Schaapman (ETI) oraz Per Hilmersson (ETUC).

Pierwszego dnia omawiano:
– Priorytety Komisji Europejskiej. Regulacja zagrożeń ergonomicznych w odniesieniu do BHP.
– Regulację zagrożeń ergonomicznych.
– Zaangażowanie grup interesu pracowników w kształtowanie nowej strategii.
– Przyszłość ram strategicznych UE dla BHP; jaka jest dobra strategia dla związków zawodowych.

Drugiego dnia omawiano:
– Wystąpienie Ministra Pracy Niemiec.
– Analizę kosztów i korzyści – dyskusja.
– Kampania przeciw nowotworom związanym z pracą: aktualna sytuacja i strategia na przyszłość.
– Wewnętrzne zasady nominacji i wyborów przewodniczącego zarządu OSHA UE.

Następnego dnia po zakończeniu seminarium kolega Stefan Łubniewski złożył krótka wizytę w siedzibie Magyar Szakszervezeti Szövetség (Węgierska Konfederacja Związków Zawodowych), zaproszony przez Karoly’ego Gyorgy – szefa oddziału współpracy zagranicznej.