Posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Warszawa

W dniu 6 listopada w siedzibie OPZZ w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Polityki Senioralnej OPZZ. Spotkanie otworzył Przewodniczący OPZZ Pan Andrzej Radzikowski , a przewodniczył obradom Pan Jerzy Wiśniewski Przewodniczący Komisji Senioralnej OPZZ.
W obradach uczestniczyło 11 z 40 członków Komisji Senioralnej.
Ze strony ZZIT w spotkaniu uczestniczyli:
Seweryn Konieczny,
Jan Pyszniak,
Na wstępie zostaliśmy zapoznani z działaniami jakie podejmuje OPZZ w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących aktywnego starzenia i zarządzania wiekiem na rynku pracy, w tym m. innymi :
– wprowadzenie postulatów OPZZ dotyczących aktywności zawodowej seniorów i problematyki ochrony zdrowia do programów Komitetów wyborczych do Parlamentu,
– proponowanie zmian w Prawie Pracy dla pracowników 55+ w zakresie, elastycznego czasu pracy, drugiej przerwy w czasie pracy, wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 32 dni i inne.

Następnie Pan Błażej Mądrzycki z Uniwersytetu Śląskiego przedstawił propozycje i unormowania europejskie i światowe w zakresie zarządzania wiekiem na rynku pracy.
Omówił także działania podejmowane w tym zakresie na krajowym rynku pracy.

Przewodniczący A. Radzikowski poinformował o podjętych działaniach OPZZ w zakresie podniesienia wysokości zasiłku pogrzebowego, tj powrót do zasad obowiązujących przed zmianą i uwzględnienie tego w budżecie Państwa na 2020 rok. Przewidywane skutki finansowe to około 1,5 mld zł.

Pani Agata Górna z OPZZ omówiła działania podjęte przez OPZZ, dotyczące wzmocnienia ochrony zdrowia i dostosowania stanowisk pracy do uwarunkowań wynikających z tzw ,,demograficznej oceny stanowisk pracy”. Postulowała także wprowadzania tzw ,,dobrych praktyk” w obszarze szeroko rozumianego rynku pracy.

Przewodniczący Komisji Senioralnej wystąpił do Komisji o poparcie propozycji utworzenia na stronie OPZZ ,,Systemu informacji emerytalnej”.
Komisja poparła wniosek Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący wyraził ubolewanie z powodu bardzo małej frekwencji na posiedzeniu Komisji.

Jan Pyszniak