Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – 03.07.2017

W dniu 3.07.2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Z.Mierzejewski. W posiedzeniu uczestniczył również S.Witkowicz.
Tematem wiodącym było wypracowanie propozycji partnerów społecznych do Modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Szczegółowo omówiono następujące tematy:
1.Finansowania kosztów wynagrodzenia kierownika projektu/koordynatora w ramach kosztów bezpośrednich albo podniesienia limitu kosztów pośrednich.
2.Zasada konkurencyjności – dopisanie jako wyłączenie ze stosowania zasady konkurencyjności osób współpracujących od co najmniej roku przed projektem.
3.Przedstawienie stanowiska, że przy tych zapisach Wytycznych, budowanie potencjału merytorycznego partnerów społecznych jest fikcją.  Konieczna jest zmiana filozofii podejścia do realizacji projektów.
4. Doprecyzowania wykluczających się zapisów w ramach samego Wytycznych.
Przestawiono propozycje zmian: „nadanie interpretacjom Min. Rozwoju statusu wiążących (i zwiększenie ich dostępności) dla wszystkich programów operacyjnych polityki spójności”.

W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z dużymi rozbieżnościami w interpretacjach wydawanych przez różne instytucje wdrażające programy operacyjne Przykładem tego typu działań są różne interpretacje – nawet w tak oczywistych i przejrzystych naszym zdaniem kwestiach – jak standardy cen rynkowych wydane przez. Min. Rozwoju, gdzie do niedawna panowało totalne niezrozumienie zapisów tego dokumentu przejawiające się przykładowo w podawaniu kwoty 50 zł jako limitu cateringu na dany dzień szkoleniowy bez względu na czas trwania zajęć i występowania noclegu . Innym przykładem rozbieżnych interpretacji jest błędne podejście niektórych instytucji do kwestii szacowania wartości zamówienia przy ustalaniu kwoty zamówienia, co ma wielokrotnie istotne przełożenie na rodzaj procedury koniecznej do zastosowania w określonym przypadku (rozeznanie rynku lub pełne postępowanie konkurencyjne). Niektóre instytucje zupełnie zapomniały o istnieniu trzech przesłanek, które muszą wystąpić jednocześnie, aby można było sumować poszczególne kategorie wydatków (tzw. tożsamość czasowa, przedmiotowa i podmiotowa). Chodzi tutaj o pomijanie znaczenia tzw tożsamości czasowej. W takich przypadkach decydujące znaczenie powinna mieć ostateczna interpretacja wydana przez właściwy Departament Min. Rozwoju.
Proponowane przepisy w Wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków opisujące zasadę konkurencyjności uniemożliwiają Partnerom Społecznym podnoszenie potencjału merytorycznego i eksperckiego z wykorzystaniem własnych zasobów, który jest gwarantem trwałości efektów realizowanych projektów w tej Perspektywie.

Było to możliwe przy poprzednich zapisach w Wytycznych, w których wskazano, że Zasady konkurencyjności nie stosuje się gdy zadania wykonuje personel, z którym Beneficjent, w okresie co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku, współpracował w sposób ciągły lub powtarzalny. Powiązanie o współpracy musi mieć formę sformalizowaną, a trenerzy mają być w bazie beneficjenta.
W obecnej Perspektywie Partnerzy Społeczni mogą wykorzystać środki unijne do budowy potencjału eksperckiego i analitycznego. Zatem przygotowując swoje projekty chcieli wykorzystać swe zasoby kadrowe wszędzie tam gdzie jest to możliwe z racji tematyki.
Okazuje się jednak, że proponowane zmiany w Wytycznych uniemożliwią takie działanie. Jak więc partnerzy społeczni mają budować swój potencjał w ramach EFS i zagwarantować że działania te będą trwałe i systemowe? Jak zrealizować zapisy Umowy Partnerstwa w tym obszarze skoro przepisy wykonawcze stoją w sprzeczności z tą ideą?
Strona rządowa nie uwzględniła propozycji dotyczącej przeniesienia kierownika projektu do kosztów bezpośrednich, ale przyznała rację, że w wielu przypadkach koszty pośrednie są zbyt małe i konieczne jest spotkanie robocze w tej materii. Część postulatów została uwzględniona już podczas dyskusji co do pozostałych będzie odpowiedź MR.
Następnie omówiono zmiany interpretacji podatkowych dotyczących projektów dotacyjnych finansowanych z funduszy UE. Dalej brak rozwiązania. ZM przytoczył pismo Przewodniczącej RDS do wicepremiera M.Morawieckiego.
Następnie ustalono zasady udziału partnerów społecznych w spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju.