Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej – Warszawa

W dniu 25.06.2018 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się po blisko 8 miesiącach posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Pracodawców. Stronę rządową reprezentowali wiceministrowie w Ministerstwie Energii : Tadeusz Skobel i Tomasz Dąbrowski.
Nasz Związek reprezentowany był przez Kolegów Przemysława Możejko i Marka Soleckiego z Sekcji Krajowej Energetyki.
W trakcie spotkania powrócono do opracowywanego przez Zespół roboczy TZBE projektu zmian rozporządzenia w sprawie BHP w pracach przy urządzeniach energetycznych, które obecnie zostało przez Ministra Energii przekazane do konsultacji społecznych. Strona Związkowa zwróciła uwagę, że wersja ta istotnie różni się od wypracowanej przez Zespół roboczy. W dalszym ciągu spotkania przedstawiciel Strony Związkowej przedstawił i merytorycznie uzasadnił konieczne – zdaniem Strony Społecznej – do wprowadzenia poprawki.
Reaktywowano prace Zespołu roboczego ds. standardów w energetyce. W ramach tego Zespołu mają być prowadzone prace zmierzające do zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników energetyki. Zespół spotka się na początku sierpnia.
Reprezentantem ZZIT w tym Zespole jest Kolega Konrad Kujawski.
Dla podjęcia takich prac niezbędne jest pojawienie się formalnej strony – Związku Pracodawców, a takiego nie ma. Dotychczas Pracodawcy uczestniczący w pracach TZBE zawarli jedynie porozumienie o współpracy. Strona Związkowa TZBE oczekuje od Pracodawców podjęcia rzeczywistych działań w celu powstania Związku Pracodawców mogących być kodeksową stroną PUZP.

Pan Minister Tadeusz Skobel przedstawił zebranym informację o bardzo niebezpiecznych dla branży energetycznej zakusach objęcia podatkami gruntowym i leśnym terenów pod liniami energetycznymi. Zwiększyłoby to przychody samorządów, lecz – wg szacunków Ministerstwa Energii – spowodowałoby wzrost cen energii o ok. 14 %.
Kwestia ta była omawiana na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów, który uwzględnił negatywne stanowisko ME.
Pan Minister przedstawił również stanowisko resortu w kwestii doniesień o planowanym łączeniu grup energetycznych, stwierdzając ,że na chwilę obecną nie są w Ministerstwie Energii prowadzone żadne prace nad skutkami takiego łączenia.
Kolejne posiedzenie TZBE winno się odbyć w pierwszej połowie sierpnia.