Posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Warszawa

W dniu 29.10 odbyło się od dawna oczekiwane posiedzenie Zespołu. Ze strony OPZZ uczestniczyli w nim: Aleksandra Gabriel i wiceprzewodniczący ZZITZygmunt Mierzejewski.
Na wstępie posiedzenia członkowie OPZZ zgłosili wniosek, aby w posiedzeniach ze strony rządowej uczestniczyła osoba decyzyjna. Inaczej posiedzenie Zespołu staje się tylko informacyjnym a nie o to chodzi. Przewodniczący Zespołu S.Wittkowicz zobowiązał się do wyjaśnienia przyczyn nieobecności 3 desygnowanych członków Zespołu ze strony rządowej oraz organizowanie posiedzeń z obecnością osoby decyzyjnej (MIiR).
Następnie przedstawiciele strony rządowej przedstawili stan realizacji programów krajowych i regionalnych. Omówili zagrożenia dot. nieosiągnięcia założonych wskaźników oraz nie przedstawili pomimo pytań ze strony OPZZ sposobów usunięcia zagrożeń.
Strona OPZZ zgłosiła swoje uwagi:
Z niepokojem obserwujemy brak działalności Komitetu Koordynacyjnego oraz powołanych w określonym celu podkomitetów. To one miały pracować w celu diagnozy i propozycji rozwiązań kluczowych tematów rzutujących na opóźnienia w realizacji celów oraz dążeniu do najlepszego wykorzystania środków unijnych . Zespół powinien na początku odnieść się do tych kluczowych strategicznych postulatów. Następnym ważnym mogącym rzutować na prawidłowe i terminowe wydawanie środków unijnych są efekty wyborów samorządowych . W wielu województwach zapowiadana była w kampanii zmiana ciężaru oraz celów w wydawaniu środków więc trzeba ocenić czy nie zostaną zmarnowane.
Co do otrzymanego materiału to brak jest oceny strony rządowej głoszonych informacji o opóźnieniach celowych ze strony niektórych samorządów oraz brak jest oceny realizacji ewaluacji które były przeprowadzone we wszystkich województwach a niektóre z rekomendacji rzutują na konieczność zmian. Brak jest poważnej oceny sytuacji po wyborach samorządowych zwłaszcza w kilku województwach. Województwo podlaskie jest na końcu i jest zagrożone, ale nikt nie pochylił się nad ewaluacją z której wynikają braki kadrowe, zachowawczy tryb pracy, braki wyposażenia stanowisk pracy niekiedy brak kompetencji. Strona rządowa nie była w stanie merytorycznie odnieść się do pytań. OPZZ postawił wniosek aby do porządku obrad Komitetu Koordynacyjnego dopisać szczegółową analizę w RPO zwłaszcza w dwóch województwach gdzie jest duże zagrożenie że przepadnie część środków.
Następnie omówiono problemy dotyczące kwalifikowalności wydatków. Dalej pomimo dwóch lat dyskusji nic nie osiągnięto w sprawie VAT. Jest to bardzo smutna wiadomość pokazująca ,że rząd nie dba o wyjaśnienie tego kontrowersyjnego tematu rzutującego na zatrzymanie wielu projektów.
Na końcu przedstawiono stanowisko Rządu w sprawie rozporządzeń dot. polityki spójności w latach 2021-2027. Zygmunt Mierzejewski przypomniał, że od roku tym tematem zajmował się Zespół. Odbyto szereg spotkań, przedstawiono postulaty i propozycje Zespołu. Strona Rządowa zobowiązała się do włączenia przedstawicieli Zespołu do prac w tym temacie i konsultowaniu projektów i jak do tej pory nie wywiązała ze swoich obietnic.