Posiedzenie Zespołu Problemowego RDS ds. ubezpieczeń społecznych

27 września 2018 r. dobyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Podczas posiedzenia kontynuowano dyskusję dot. przeglądu systemu emerytalnego – wypracowanie rekomendacji (Punkt wynikający z realizacji programu prac Rady Dialogu Społecznego na 2018 r.), oraz kontynuowano dyskusję w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy- projekt OPZZ.

Zespół sformułował sześć obszarów problemowych do dalszych pogłębionych dyskusji: podleganie ubezpieczeniom, zakres podmiotowy; zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne; warunki nabycia prawa do emerytury (tu mieści się postulat OPZZ dotyczący emerytur stażowych); zasady ustalania wysokości emerytury; szczególne warunki nabywania prawa do emerytury (w tym mieści się postulat OPZZ o niewygasającym charakterze emerytur pomostowych). Uzgodniono, że pierwszy obszar będzie omawiany 9 listopada 2018 r.

W punkcie drugim posiedzenia zespołu, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki przedstawił prognozy wpływów i rosnących wydatków Funduszu Emerytur Pomostowych do 2042 roku. Prognoza została przygotowana przez ZUS w oparciu o założenie sformułowane przez pracodawców, aby był to system samofinansujący się.
Strona OPZZ skrytykowała propozycje Konfederacji Lewiatan aby obciążyć pracownika pracującego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dodatkowymi składkami, zwróciliśmy uwagę, że system ubezpieczeń społecznych nie może być systemem kapitałowym, traktowanym jak przedsiębiorstwo produkcyjne. Jest to system solidarnościowy, do którego już sam założyciel Bismarck zakładał, że system musi być dotowany przez państwo. Przedstawiciel OPZZ zwrócił uwagę na skalę emerytur pomostowych, bo dyskusja sprowadzała się do tego jak byśmy mówili o 16 milionach pracujących, tymczasem w stosunku do ogółu liczby emerytów pobierających świadczenie z ZUS „pomostowcy” stanowią niespełna 0,3 proc. Podobnie kształtują się wydatki na emerytury pomostowe w stosunku do wydatków na wszystkie emerytury wypłacane przez organ rentowy.