Spotkanie Strony Społecznej TZBE. Warszawa

  • Spotkanie Strony Społecznej TZBE

W dniu 14 listopada b.r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Central Związkowych reprezentowanych w Trójstronnym  Zespole ds. Branży Energetycznej – Strony Społecznej TZBE.

Nasz Związek reprezentowali Koledzy Przemysław Możejko i Marek Solecki.

Powodem naszego spotkania była przedstawiona przez Stronę Pracodawców na ostatnim posiedzeniu TZBE ( 09.10.2019 r.) informacja o poważnym zaangażowaniu procesu powstawania w energetyce Związku Pracodawców. Obejmie on póki co PGE; Tauron; Energę i Eneę z możliwością przystąpienia kolejnych Pracodawców z branży energetycznej.  Realnym staje się zatem rozpoczęcie rokowań układu ponadzakładowego.

Zasadniczym tematem spotkania było omówienie i ustalenie  warunków uczestnictwa Strony Związkowej w rokowaniach nowego ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla naszej branży.

Przedstawiciele Central Związkowych po przeanalizowaniu kodeksowych ( Art. 24116 §1 K.P.) możliwości przyjęli naszą propozycję  formułę „ wspólnego działania”.

Uzgodniono również, że poszczególne Centrale przygotują na kolejne nasze spotkanie propozycje zapisów układu.

Wobec  zmian w strukturze i składzie Rady Ministrów  ( likwidacja Ministerstwa Energii)  zebrani wystosowali pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego o wskazanie przedstawicieli resortów  kluczowych dla niezakłóconego funkcjonowania naszego Zespołu Trójstronnego.

  • Wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKE ZZIT

Kolejnego dnia t.j. 15 listopada w Łodzi odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Sekcji Krajowej Energetyki. Gościem naszego spotkania był Wiceprzewodniczący zarządu Krajowego ds. Programowych i Sekcji Branżowych Kolega Wojciech Bałuta.

 Zarząd SKE ZZIT podjął – na podstawie punktu 25 Regulaminu SKE –  uchwałę o przystąpieniu do rokowań PUZP w formule „ wspólnego” działania i wyznaczył Kolegów: Millera,  Możejkę, Kujawskiego i Soleckiego do reprezentowania ZZIT w tych  rokowaniach.

Przedstawiono dotychczasowe działania Członków Zarządu SKE w kwestii odzyskania przejętego  przez Krajową Komisję Rewizyjną ZZIT w trakcie kontroli w dniu 07.11.2017 r. archiwum Sekcji. Niestety do dnia posiedzenia nie zarejestrowano w tej sprawie żadnej aktywności KKR ZZIT. Zebrani zwrócili się Kolegi Wojciecha Bałuty o wsparcie działań na forum Prezydium Zarządu Krajowego ZZIT.

Omówiono również  bieżącą sytuację sektora z uwzględnieniem zmian w Prawie Energetyczny.

  • Spotkanie Zespołu Roboczego TZBE ds. analizy propozycji zmian w Prawie Energetycznym

 W trakcie spotkania Władz SKE ZZIT w Warszawie zebrał się Zespół Roboczy TZBE ds analizy propozycji zmian w prawie energetyczny, w którym reprezentował nas Kolega Przemysław Możejko. Kwestią szczególnego zainteresowania Strony Społecznej jest propozycja przywrócenia okresowych egzaminów „ kontrolnych”. Jest to kolejna próba zmiany istniejącego stanu rzeczy dla której nie znajdujemy dostatecznego uzasadnienia. Pracodawcy i Strona Związkowa postanowili przełożyć  dyskusję o  przeważającej części propozycji zmian do czasu ukształtowania się nowej merytorycznej struktury Rady Ministrów.