Spotkanie Strony Społecznej TZBE. Wrocław

W dniu 13 lutego b.r. odbyło się we Wrocławiu spotkanie przedstawicieli Central Związkowych reprezentowanych w Trójstronnym Zespole ds. Branży Energetycznej – Strony Społecznej TZBE.
Nasz Związek reprezentował Kolega Marek Solecki.
W trakcie spotkania omówiono:
• Proces powstawania w energetyce Związku Pracodawców i jego bardzo istotne opóźnienia,
• Zagadnienia organizacyjne Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i jego zespołów roboczych, wynikające ze zmian merytorycznej struktury Rady Ministrów nowej kadencji,
• Propozycję porządku obrad najbliższego posiedzenia TZBE,
• Pismo Związków Zawodowych Grupy TAURON,
i przedstawiono informację na temat:
• Dokumentu „Zielony Ład” i wynikających z niego konsekwencji,
• Prac w RDS-owskim Zespole ds. Prawa Pracy.
Dyskutowano również o zagadnieniach niezbędnych do ujęcia w treści nowego PUZP.
Zebrani ustalili propozycje związkowe do porządku obrad najbliższego posiedzenia TZBE oraz wstępny termin jego odbycia.