Spotkanie Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich w ramach Rady Dialogu Społecznego

W dniu 12.10.2017 r. odbyło się spotkanie partnerów społecznych  Zespołu Problemowego ds. funduszy europejskich w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Spotkanie prowadził Przewodniczący Zespołu – Zygmunt Mierzejewski.

W związku z trwającymi pracami nad założeniami  fiszek do konkursów planowanych do ogłoszenia  w ramach Działania 2.20  – Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemu edukacji – otrzymaliśmy do oceny dwie fiszki opracowane przez MRPiPS. Partnerzy społeczni jednogłośnie negatywnie zaopiniowali propozycje jako niezgodną z ustaleniami poczynionymi przez partnerów społecznych z MR i KE oraz zapisami w SZOOP. Ustalono wysłanie pisma do MRPiPS w którym zaproponujemy do 15.11 przedstawienie fiszek opracowanych przez nas zgodnych z ustaleniami z MR i zapisami w SZOOP.

Następnie omówiono przygotowywaną wersję dokumentu „Opinia o przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego”. Zaproponowano szereg uzupełnień. Przewodniczący zaproponował omówienie trybu postępowania podczas prac Zespołu, który jest planowany na 6.11.2017r.

Po dyskusji ustalono zmianę pracy Zespołu w 2018r.

06.12.2017r. odbędzie się kierunkowe posiedzenie partnerów społecznych ustalające tryb prac w 2018r.