Szkolenie organizowane przez ETUI „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”

W dniach 17-19 stycznia 2018 we Florencji odbyło się szkolenie nt „The European Pillar of Social Rights and the Strengthening of European Political Integration”.
Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych trenerów z ETUI, ETUG oraz nauczycieli akademickich m.in. z Louvain University. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele związków zawodowych z Włoch, Francji, Hiszpanii, Słowacji, Estonii, Litwy, Szwecji, Belgii. Forum Związków Zawodowych reprezentowała Katarzyna Leszcz-Cimoszko ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.
W szkoleniu wziął również udział były sekretarz generalny ETUC – Emilio Gabaglio.
Materiały prezentowane przez ośmiu prowadzących łącznie 10 sesji, oparte były
na przeglądzie sytuacji w poszczególnych państwach europejskich.

Główne podejmowane zagadnienia dotyczyły Europejskiego filaru praw społecznych.
W odpowiedzi na postulat przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera przedstawiony w orędziu o stanie Unii, wygłoszonym 13 września 2017r., europejski filar praw socjalnych został uroczyście proklamowany przez Parlament Europejski, Radę i Komisję Europejską na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, który odbył się 17 listopada 2017r. w Göteborgu. Ta proklamacja odzwierciedla jednogłośne poparcie wszystkich instytucji UE dla zasad i praw określonych w ramach filaru.
Zdaniem Komisji Europejskiej Filar Praw Społecznych ma na celu zapewnienie obywatelom nowych i bardziej skutecznych praw Opiera się na 20 kluczowych zasadach, podzielonych
na trzy kategorie, w 20 podobszarach:
• Równość szans i dostęp do rynku pracy
• Uczciwe warunki pracy
• Ochrona socjalna i integracja.

Rozdział I: Równe szanse i dostęp do rynku pracy
1. Edukacja, szkolenie i uczenie się przez całe życie
2. Równość płci
3. Równe szanse
4. Aktywne wsparcie dla zatrudnienia
Rozdział II: Uczciwe warunki pracy
5. Bezpieczne i elastyczne zatrudnienie
6. Płace
7. Informacje o warunkach zatrudnienia i ochronie w przypadku zwolnień
8. Dialog społeczny i zaangażowanie pracowników
9. Równowaga między pracą a życiem prywatnym
10. Zdrowe, bezpieczne i dobrze dostosowane środowisko pracy i ochrona danych
Rozdział III: Ochrona socjalna i integracja społeczna
11. Opieka nad dziećmi i wsparcie dla dzieci
12. Ochrona socjalna
13. Zasiłki dla bezrobotnych
14. Minimalny dochód
15. Dochody i emerytury
16. Opieka zdrowotna
17. Włączenie osób niepełnosprawnych
18. Opieka długoterminowa
19. Mieszkalnictwo i pomoc dla bezdomnych
20. Dostęp do podstawowych usług

Debata poruszyła bardzo istotne i ważkie społecznie zagadnienia. Dotyczyła możliwości zaimplementowania zasad na grunty lokalne w poszczególnych krajach. Omówiono korzyści płynące z wdrażania poszczególnych zasad w politykę regionalną.

Więcej informacji na: https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl