Warsztaty POWER w siedzibie PARP. Warszawa

W dniu 12.04.2018r. odbyły się w siedzibie PARP warsztaty POWER. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele PARP, MIiR oraz partnerzy społeczni. Ze strony FZZ uczestniczył Zygmunt Mierzejewski. Warsztaty dotyczyły omówienia proponowanych fiszek projektowych.

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych. Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w poszczególnych sektorach gospodarki.

IP planuje ogłoszenie konkursu w III kwartale 2018 r. Nabór będzie prowadzony w rundach z określonym terminem składania wniosków dla każdej rundy Nazwa konkursu: Sektorowe Rady ds. Kompetencji
zakłada się. powołanie i funkcjonowanie 15 Sektorowych Rad ds. Kompetencji, do zadań których należeć będzie m.in.:
– rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach)
– współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców
– określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań
– identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji
– przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
– przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze

Długa dyskusja i propozycje zmian dotyczyły kryteriów dostępu:
Zakończenie okresu realizacji projektu: czerwiec 2023 r. Projekt dotyczy sektora składającego się z co najmniej 5 000 przedsiębiorstw oraz 40 000 pracowników przedsiębiorstw. Projekt dotyczy innego sektora (w tym innych PKDów) niż sektor w którym funkcjonuje już Rada ds. Kompetencji wybrana w ramach wcześniejszych konkursów z działania 2.12 PO WER budowlanym (PKD F – Budownictwo),
finansowym (PKD K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa),
IT (PKD J.58.2 – Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania; J.62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; J.63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych),
przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów (PKD C.13 – Produkcja wyrobów tekstylnych; C.14 – Produkcja odzieży; C.15 – Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych),
opieki zdrowotnej (PKD Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna),
turystyki (PKD N.79 – Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych poza pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane; I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi),
motoryzacji (w szczególności: PKD C.29 – Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; G.45 – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych).
Ustalono, że PARP dokona poprawek zgodnych z ustaleniami i prześle do wtorku do partnerów społecznych celem dalszej dyskusji.