Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie szereg zmian w przepisach dotyczących stosunków pracy.

Ważną zmianą jest podniesienie płacy minimalnej na umowie o pracę  z 1850 zł brutto do 2 000 zł brutto. Jednocześnie zacznie obowiązywać minimalna stawka za godzinę pracy na umowie zlecenia i dla osób samozatrudnionych świadczących usługi jednoosobowo do poziomu 13 zł za godzinę.
Taka stawka obejmie osoby, które na zleceniach czy samozatrudnieniu pracują jak w warunkach pracy etatowej – pod nadzorem, w ustalanych odgórnie godzinach i stałym miejscu.
Stawka godzinowa podlega corocznej waloryzacji proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej na umowie o pracę.

Placa-minimalna 2017

W 2017 roku zmieniły się zasady dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej obowiązek stworzenia ZFŚS miały firmy, w których istniało 20 i więcej etatów. Zgodnie z nowym prawem taki wymóg będzie obowiązywał dopiero od 50 etatów.

Wzrosła również wysokość odpisu podstawowego na 1 zatrudnionego do kwoty 1185,67 zł. To więcej niż w windows 10 Product Key sale ostatnich 5 latach, gdy kwota ta była „zamrożona”, ale mniej niż zapis ustawowy (37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim – przeciętne wynagrodzenie w 2016 r. wyniosło 4277 zł więc odpis powinien wynieść ok. 1604 zł).

Należy przypomnieć, że od 1 września 2016 r. obowiązuje przepis, że umowa o pracę musi zostać zawarta przed przystąpieniem pracownika do pracy (wcześniej pracodawca miał czas na podpisanie umowy z pracownikiem do końca pierwszego dnia pracy, co było nagminnie nadużywane do zatrudniania „na czarno”).

Od 2017 roku zmieniono na korzyść zatrudnionych jeszcze inny zapis: do tej pory pracownik, który został zwolniony, miał zaledwie 7 dni na odwołanie się od tej decyzji. Teraz czas na złożenie pozwu do sądu pracy wydłuży się do 21 dni.

W maju 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie w myśl którego ciężarne kobiety będą mogły pracować przy monitorze nie więcej niż 45 minut w trakcie każdej godziny, natomiast w pozycji stojącej nie więcej niż 3 godziny w czasie zmiany.

Nie wszedł w życie ważny przepis dotyczący związków zawodowych. 2 czerwca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne powinny mieć prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, tak jak pracownicy buy windows 10 Product Key etatowi. Projekt ustawy wdrażającej wyrok TK przedłożony został  Sejmowi na początku 2016 roku. Niestety, Sejm miał ważniejsze sprawy i projekt zapewne trafił do „zamrażarki”.