12 proc. pracowników to związkowcy

Z sondażu przeprowadzonego przez CBOS w maju 2014 r. na liczącej 1074 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski wynika, że 12 proc. pracowników najemnych deklaruje członkostwo w związkach zawodowych.
37 proc. wskazało, że w ich firmie nie ma możliwości zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich zakładania.
16 proc. wskazało na nieprzepisowe warunki pracy, 15 proc. na przedłużanie czasu pracy bez odpowiedniego wynagrodzenia. 3 proc. deklaruje, że zetknęło się z opóźnieniami w wypłacie wynagrodzenia.
38 proc. Polaków uważa działalność związków zawodowych za korzystną dla kraju, odmienne zdanie ma 31 proc. badanych – wynika z sondażu CBOS.
W ostatnich 8 latach odsetek związkowców w Polsce pozostaje względnie stabilny i relatywnie niski, bo na początku lat 90. związkowcem był niemal co piąty Polak.
Według CBOS członkostwu sprzyja zatrudnienie w przedsiębiorstwach państwowych i instytucjach publicznych oraz przynależność do takich grup zawodowych jak: technicy i średni personel, kadra kierownicza, specjaliści z wyższym wykształceniem.
Relatywnie najwięcej związkowców jest w oświacie, nauce i ochronie zdrowia, a najmniej w handlu i usługach oraz w budownictwie.
/źródło: PAP/