Dialog obywatelski i realizacja zasady partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie.

30 czerwca 2014 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium pt. „Dialog Obywatelski i realizacja zasady Partnerstwa w komitetach monitorujących fundusze europejskie”. Forum Związków Zawodowych reprezentował ekspert FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Debatę otworzył doradca Prezydenta RP Henryk Wujec, który podkreślał, że rola partnerów społecznych w dialogu obywatelskim w Polsce jest istotna. Jan Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia podkreślał konieczność rozwoju dialogu obywatelskiego w kontekście wyzwań rozwoju Polski, zwracał również uwagę na fakt, że pracownicy nie są źródłem problemów, są źródłem rozwiązań.

O roli dialogu w kształtowaniu polityki publicznej na przykładzie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki mówili specjalistka w Departamencie Funduszy Strukturalnych PKPP Lewiatan Małgorzata Lelińska i dyrektor Departamentu Zarządzania EFS .

Uczestnicy seminarium podkreślali w dyskusji słabe i mocne strony działalności Komitetów Monitorujących i zaproponowali rozwiązania mające na celu usprawnienie ich pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że partnerzy społeczni wypracowali rekomendacje zbieżne z tymi, które wyniknęły z dyskusji w Pałacu Prezydenckim.

Odnosząc się do słów podsekretarza stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju Pawła Orłowskiego, ekspert Forum Związków Zawodowych Zygmunt Mierzejewski mówił: „Partnerzy społeczni realizując obecnie Projekt pt. „Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2020” dokonali dokładnej analizy własnych słabości i mocnych stron.” Podczas prac zespołu ds. funduszy strukturalnych dokonywaliśmy w obecności ministra oceny stanu dialogu społecznego i partnerstw. Określiliśmy słabości wszystkich uczestników systemu. Wnioski z tych badań przedłożyliśmy ministerstwu infrastruktury i rozwoju, do dziś jednak nie zostały one w żaden sposób rozpatrzone.