„Europejskie Rady Zakładowe: ich rola w kwestii BHP oraz antycypacji zmian”

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych przy współudziale Komisji Europejskiej organizowała w dniach 30 września 1 października 2014 roku w Brukseli doroczną konferencję poświęconą Europejskim Radom Zakładowym tym razem pt. „Europejskie Rady Zakładowe: ich rola w kwestii BHP oraz antycypacji zmian”.

FZZ reprezentował, jako przedstawiciel ERZ AgustaWestland, kolega Piotr Sadowski – przewodniczący MOZ ZZIT „PZL- Świdnik” S.A.

W trakcie konferencji omówiono rolę ERZ jako siły napędowej poprawy warunków pracy i BHP, zwłaszcza w świetle transponowanej do prawa krajowego państw członkowskich dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Zgodnie z w/w dyrektywą pracodawcy mają obowiązek oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy oraz konsultowania się z pracownikami w sprawie kwestii dotyczących BHP w miejscu pracy. Wpływ warunków pracy na zdrowie coraz częściej stanowi centralny punkt rozmów w ramach ERZ. Aktywna postawa ERZ, których przedstawiciele zajmują się kwestiami zdrowia i bezpieczeństwa, może zapewnić pracownikom prawdziwą ochronę i zadbać o rutynowe przestrzeganie przepisów w firmach, które czasem przestrzegają ich tylko oficjalnie.
Działania Europejskich Rad Zakładowych to dobry sposób rozwiązywania problemów związanych z warunkami pracy i BHP:
– Międzynarodowa wymiana doświadczeń partnerów społecznych dotyczących kwestii związanych z pracą jest łatwiejsza, poruszane kwestie często prowadzą do osiągnięcia konsensusu.
– Aktywność ERZ w tych obszarach ułatwia pracownikom dokładne zrozumienie tych działań, ponieważ są one oparte na konkretnych praktykach zawodowych.
– Wymiana dobrych praktyk pozwala zwiększyć wsparcie ze strony ERZ jako całości.
– Porównanie do lepszej sytuacji w innych zakładach może skłonić pracodawców do podjęcia działań.

Omówiono również m.in. czynniki stresogenne i problem tzw „wypalenia zawodowego” w związku z dążeniem pracodawców do ciągłego zwiększania wydajności, co w konsekwencji przyczynia się pracy w ciągłym stresie, a co za tym idzie ciągłego zwiększania się liczby wypadków. Wg zaprezentowanych danych Eurostatu w ubiegłym roku zanotowano 171 tys. wypadków w miejscu pracy. Dane te nie uwzględniają wypadków w drodze do i z miejsca pracy.

Uczestnicy konferencji zasugerowali zwrócenie się do Komisji Europejskiej z propozycją zmian w dyrektywie europejskie dotyczącej zagadnienia mobbingu, aby przenieść z pracownika na pracodawcę konieczność udowodnienia kwestii mobbingu przed sądami.

Podczas spotkania z kolegami związkowcami z innych krajów wspólnoty europejskiej, zrzeszonych w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wymieniono się doświadczeniami na temat funkcjonowania ERZ i związków zawodowych w różnych krajach Unii Europejskiej.

zdjecie_2_

Obejrzyj prezentację: ERZ_prezentacja