I posiedzenie Prekomitetu Monitorującego POPC

W dniu 30 października 2014 r., w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, odbyło się I posiedzenie Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

Prekomietet Monitorujący Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 jest tymczasowym organem doradczym, który powołany został do czasu wydania przez Komisję Europejską decyzji o akceptacji Programu.

Celem powołania Prekomitetu jest dyskusja z gronem zewnętrznych środowisk i ekspertów, szczegółowych rozwiązań systemu wdrażania Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach 2 osi priorytetowej POPC. Decyzja o akceptacji przez Komisję Europejską Programu, będzie podstawą do powołania właściwego Komitetu Monitorującego.

24 października 2014 r. Polska przesłała do Komisji Europejskiej ostateczną wynegocjowaną wersję programu. Jeśli Komisja nie zgłosi uwag, Program Polska Cyfrowa będzie pierwszym zatwierdzonym programem na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.
Podczas posiedzenia omówiono również zmiany, jakie zaszły w programie na przestrzeni kilku miesięcy negocjacji. Polegały one m.in. na niewielkich przesunięciach w alokacji, uszczegółowieniach zapisów dotyczących zakresu wsparcia czy wprowadzeniu nowych nazw niektórych części programu i jego celów. Komisja Europejska zgłosiła 101 uwag do PO PC.

– Negocjacje nie zmieniły podstawowych założeń programu. Dla nas oznacza to, że był on dobrze zaprojektowany – podkreślił zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w MIiR Michał Ptaszyński. Spotkanie poświęcone było także dyskusji nad kryteriami, według których wybierane będą do dofinansowania projekty z zakresu e-administracji. Zostaną one formalnie zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO PC (ciało czuwające nad wdrażaniem programu) po zatwierdzeniu programu przez Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, izb gospodarczych, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego.

Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostanie dofinansowany z UE kwotą blisko 2,2 mld euro (ok. 9,1 mld zł). Środki te trafią na zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do szybkiego internetu, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji (m.in. e-usługi publiczne, większa dostępność informacji publicznej) oraz zwiększenie cyfrowych kompetencji społeczeństwa. PO PC to pionierskie przedsięwzięcie – programu unijnego skoncentrowanego wyłącznie na tych obszarach jeszcze w Polsce nie było. Dzięki dostępnym w nim funduszom znaczna część obszaru kraju zostanie pokryta sieciami szerokopasmowymi, wzrośnie liczba usług publicznych możliwych do załatwienia on-line oraz jakość obsługi klienta e-administracji przez internet, a szkolenia i działania informacyjne zwiększą odsetek osób wykorzystujących internet oraz technologie cyfrowe w codziennym życiu.
W posiedzeniu uczestniczył Janusz Hyjek jako stały członek KM (na zdjęciu podczas obrad).
POPC