Krajowy Fundusz Szkoleniowy czeka na zainteresowanych

Na posiedzeniu Rady Rynku Pracy we wrześniu wiceminister Jacek Męcina informował, że w Powiatowych Urzędach Pracy czekają na wykorzystanie środki na szkolenia, po które zwrócić się mogą pracodawcy. W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2015 zaplanowano prawie 180 mln zł do wykorzystania.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.

 KFS_1

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?
Środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca może przeznaczyć  na:

  1. określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
  2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy priorytety wydatkowania rezerwy KFS ustala oraz decyduje o przeznaczeniu tych środków Rada Rynku Pracy.

Uchwałą nr 1 z dnia 18.12.2014 r. Rada Rynku środki rezerwy KFS w 2015 r., tj.  35 282 tys. zł  przeznaczyła na działania związane z kształceniem ustawicznym pracowników zgodnie z następującymi priorytetami:

a)      sukcesywne zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców;

b)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników, w szczególności rezerwa zasili branżę transportową w zawodach: kierowcy ciężarówek, maszyniści kolejowi PKP (CARGO) oraz branżę usług opiekuńczych;

c)      wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego;

d)     wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/rok-2015/