Odpisy na ZFŚS w 2017 r. będą wyższe

W dniu 2 grudnia Sejm przyjął poprawki Senatu, które zwiększają odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o blisko 100 zł, do kwoty 1185,67 zł. Oznacza to, że od stycznia 2017 r. w zakładowych funduszach świadczeń socjalnych pojawi się więcej pieniędzy.

W ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 roku określono coroczny odpis podstawowy naliczany w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu wynosi na jednego zatrudnionego 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim (lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie Prezes GUS zobligowany jest ogłosić w dzienniku „Monitor Polski” nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

Odpis obligatoryjny na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy na ZFŚS w roku 2008 wynosił 906,61 zł, w 2009 r. – 1.000,04 zł, w 2010 r. – 1.047,84 zł, natomiast w 2011 r. – 1.093,93 zł.

Od pięciu lat kwota obowiązująca w 2011 roku (1.093,93 zł) liczona od przeciętnego wynagrodzenia w drugim półroczu 2010 roku pozostawała „zamrożona” i była sankcjonowana corocznymi ustawami o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustaw budżetowych. Gdyby nie „zamrożenie” kwoty odpisu, to  w 2015 roku odpis powinien wynosić 1.271,21 zł, natomiast w 2016 roku powinien wynosić 1.308,90 zł.

Od pięciu lat związki zawodowe protestowały przeciwko temu rozwiązaniu.

W 2016 r. rząd ponownie przyjął projekt ustawy okołobudżetowej, w którym przewidziano zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych, a  Sejm posłusznie „zaklepał” projekt rządowy. https://www.acheterviagrafr24.com/viagra-definition/ Na szczęście Senat okazał większe zrozumienie interesów pracowniczych i wprowadził poprawki do ustawy, które 2 grudnia zostały przyjęte przez Sejm. Podpis Prezydenta jest tylko formalnością.

A więc sukces? Nie do końca. Zapis w ustawie brzmi:

Art. 17. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800) po art. 5e dodaje się art. 5f w brzmieniu:

„Art.   5f.   W   2017   r.   przez   przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.”.

Wysokość odpisu podstawowego wzrośnie z 1093,93 zł do 1185,67 zł, czyli o 91,74 zł. To blisko 3 razy mniej, niż całkowite odmrożenie podstawy odpisu.

Cóż, dobre i to.

Oszczędności budżetu wynikające z niepełnego odmrożenia podstawy ZFŚS wyniosą prawie ćwierć miliarda zł (dokładne wyliczenie to 233 mln zł).