Płaca minimalna w 2018 roku będzie wynosić 2100 zł?

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że zdaniem rządu płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić 2100 zł brutto, czyli o 100 zł więcej niż w 2017 roku (wzrost o 5%). Minimalna stawka za godzinę pracy wzrosłaby z kolei z 13 zł do 13 zł i 70 groszy.

Czas na decyzję o wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku rząd ma do 15 czerwca. Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

  • • do 10 maja rząd przedstawia dane makroekonomiczne – wskaźnik inflacji i prognozę PKB. Na ich podstawie wylicza się, o ile płaca minimalna wzrosnąć musi.
  •  • do dnia 15 czerwca każdego roku rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym.
  • • Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym w terminie do dnia 15 lipca każdego roku. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Jeśli RDS nie ustali wysokości minimalnych zarobków, to w takim przypadku Rada Ministrów ustala wysokość, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku.