Średnia płaca w marcu 4577,86 zł (sektor przedsiębiorstw)

Jak podaje GUS w komunikacie z 19 kwietnia br. w marcu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw było wyższe niż przed rokiem o 5,2% i wyniosło 4577,86 zł.
Przeciętne zatrudnienie było wyższe o 4,5% r/r i wyniosło 5981,7 tys.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były natomiast wyższe o 4,7% w porównaniu z marcem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3%. W okresie styczeń–marzec 2017 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,4% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. (kiedy notowano spadek o 1,5%), a ceny produkcji budowlano-montażowej – o 0,3% (spadek w ub. roku o 0,7%).

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,0% (wskaźnik cen 102,0).

Wysokość wynagrodzeń i wielkość zatrudnienia dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie: leśnictwa i pozyskiwania drewna; rybołówstwa w wodach morskich; górnictwa i wydobywania; przetwórstwa przemysłowego; wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami oraz działalności związanej z rekultywacją; budownictwa; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle; transportu i gospodarki magazynowej; działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacji i komunikacji; działalności związanej z obsługą rynku nieruchomości; działalności prawniczej, rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego, działalności firm centralnych (head offices); doradztwa związanego z zarządzaniem; działalności w zakresie architektury i inżynierii; badań i analiz technicznych; reklamy,badania rynku i opinii publicznej; pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej; działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej; działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją; naprawy i konserwacji komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego; pozostałej indywidualnej działalności usługowej.