Wynagrodzenia w I kwartale 2014 wg GUS

GUS opublikował opracowanie „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2014 r.”, w którym zamieszczono wiele interesujących informacji dotyczących rynku pracy.
Zatrudnienie wyniosło ponad 8,1 mln (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i in. oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.).
Liczba pracujących to ponad 8,5 mln osób.
Dane o przeciętnym zatrudnieniu obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Dane o pracujących według stanu na koniec okresu obejmują: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, właścicieli, współwłaścicieli oraz pomagających im członków rodzin, agentów, osoby wykonujące pracę nakładczą i członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Bezrobotni zarejestrowani (stan na koniec okresu) to prawie 2,2 mln osób – stopa bezrobocia 13,5%.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło 3895,31 zł.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło:
– w grudniu 2013: 4221,50 zł
– w styczniu 2014: 3805,28 zł
– w lutym: 3856,56 zł
– w marcu: 4017,75 zł
– w maju: 3878,31 zł
Dane o przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym ogółem dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki narodowej, tzn. także jednostek o liczbie pracujących do 9 osób.
Można zauważyć wyraźne zróżnicowanie regionalne w wysokości przeciętnego wynagrodzenia:
– Region Centralny (Mazowieckie, Łódzkie): 4838,38 zł
– Region Południowy (Małopolskie, Śląskie): 4099,60 zł
– Region Wschodni (Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie): 3703,17 zł

Więcej informacji w publikacji GUS: pw_zatrudnienie_wynagrodzenia_w_gospodarce_narodowej_ikw_2014