Związki zawodowe w Polsce w 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący działalności związków zawodowych. To pierwsze od 25 lat opracowanie GUS na temat związków zawodowych stanowi powrót do zapoczątkowanej w 1930 r. tradycji badań statystycznych w tym zakresie. Badanie działalność związków zawodowych i jej dvakotla.com.ua uwarunkowania społeczno-ekonomiczne na formularzu SOF-21 zostało zrealizowane w celu wypełnienia luki informacyjnej w zakresie podmiotowym badań trzeciego sektora. Związki zawodowe są drugą co do liczebności zbiorowością sektora non-profit i ostatnią grupą, która została objęta obserwacją statystyczną.

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały 1,6 mln członków, czyli 11 proc. spośród wszystkich pracujących, 17 proc. zatrudnionych na podstawie stosunku pracy i 19 proc. pracowników przedsiębiorstw zatrudniających ponad 9 osób.  Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją. Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w sekcji PKD górnictwo i wydobycie. Większość zakładowych organizacji związkowych działała w podmiotach sektora publicznego (66%).

zz-1
Z danych GUS wynika, że w ubiegłym roku jedynie 2 proc. związków zawodowych zatrudniało pracowników. Koszty działalności 64 proc.organizacji związkowych nie przekraczały 5 tys. zł rocznie.

W ponad 70 proc. przedsiębiorstw funkcjonowała tylko jedna organizacja związkowa. W 27 proc. zakładów spośród tych, w których działają związki zawodowe, istnieje więcej niż jedna organizacja związkowa, a tylko w 1 proc. zakładów funkcjonuje co najmniej 5 takich organizacji.

zz-2

Czy raport NIK obala antyzwiązkowe stereotypy?

Po pierwsze dotychczasowe raporty dotyczące działalności związków zawodowych przedstawiane przez liberalnych polityków i antyzwiązkowe media, były nieprawdziwe i opierały się na manipulacjach.

Po drugie, poziom uzwiązkowienia w Polsce nie odbiega od średniej wysoko rozwiniętych krajów należących do OECD. Natomiast w dużej części przedsiębiorstw założenie związku zawodowego jest bardzo trudne, a często niemożliwe. Tam, gdzie związki zawodowe mogą swobodnie działać, stopień uzwiązkowienia często przekracza 50%.

Ponadto, jak informuje GUS, „związki zawodowe są drugą co do liczebności zbiorowością sektora non-profit”. Stanowimy więc jeden z głównych filarów społeczeństwa obywatelskiego i demokracji.

Po trzecie, wbrew przekazowi antyzwiązkowych mediów, związki zawodowe nie prowadzą działalności gospodarczej, a bardzo nikły ich ułamek ma pracowników etatowych.

Po czwarte, związki zawodowe wcale nie są rozdrobnione, a w zdecydowanej większości zakładów funkcjonuje jedna organizacja związkowa.

Wreszcie po piąte, związki zawodowe wcale nie są skupione na dbaniu o wąsko pojmowany interes własny, a ich główną formą działalności jest nieodpłatna walka o prawa pracownicze całej załogi.

zz-3

Czytaj raport GUS

Żródło: GUS, biznes.interia.pl