V Posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) na lata 2014-2020.

W dniu 12.07.2017 odbyło się w Warszawie – V Posiedzenie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Z ramienia FZZ udział w nim wzięli Zygmunt Mierzejewski który jest członkiem we wszystkich podkomitetach KUP oraz S.Wittkowicz który jest członkiem w podkomitecie KUP ds. monitorowania zasady partnerstwa. Posiedzenie Komitetu otworzył Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. … Dowiedz się więcej

Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca ustawy o NIT – 04.07.20117

W dniu 4 lipca 2017 odbyła się w Warszawie konferencja dotycząca kontynuacji prac nad ustawą o Narodowym Instytucie Technologicznym. Ważne uwagi do dalszych prac nad tą ustawą zgłosił przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych prof. Leszek Rafalski. Projekt_NIT-uwagi_do_dalszych_prac_RGIB.pdf Projekt Ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.pdf

Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego – 03.07.2017

W dniu 3.07.2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczył Z.Mierzejewski. W posiedzeniu uczestniczył również S.Witkowicz. Tematem wiodącym było wypracowanie propozycji partnerów społecznych do Modyfikacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. … Dowiedz się więcej

II posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

W dniu 29 czerwca w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rozwoju odbyło się II posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, w którym jako przedstawiciele Forum Związków Zawodowych uczestniczyli Ireneusz Ćwir i Wojciech Kulej. Podczas spotkania omówiono i poddano dyskusji następujące tematy: – Prezentacja stanu realizacji projektu „e-Bus”, gdzie przedstawiono co jest obecnie wdrażane … Dowiedz się więcej