Komitet ds. Umowy Partnerstwa – wybór przedstawiciela partnerów spoza administracji

W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyły się dwa spotkania robocze partnerów, dotyczące roli przedstawiciela partnerów spoza administracji w Prezydium Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP) oraz sposobu jego wyłaniania.

Ustalono, że każda z czterech grup partnerów spoza administracji:
– organizacji pracowników i organizacji pracodawców,
– organizacji pozarządowych,
– izb gospodarczych
– środowiska akademicko-naukowego,
wskaże po jednym kandydacie na przedstawiciela partnerów w Prezydium KUP. Funkcję tę będzie obejmował każdy z 4 wyłonionych w ten sposób przedstawicieli, rotacyjnie na okres rocznej kadencji.

Wybrano odpowiednio przedstawicieli wymienionych grup:
– Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych),
– Jan Jakub Wygnański (Rada Działalności Pożytku Publicznego)
– Michał Konwicki (Krajowa Izba Gospodarcza)
– prof. Henryk Runowski (Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich).

Przedstawiciele wskazali ze swojego grona na pierwszą kadencję Zygmunta Mierzejewskiego.