Ozusowanie umów zlecenia

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają ozusowanie umów zlecenia. Składka emerytalna będzie płacona do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zarówno w ocenie

pracodawców, jaki i związkowców zmiany te będą korzystne dla pracowników.

Przepisy wprowadziła uchwalona przez Sejm w październiku 2014 r. nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Nowela uniemożliwia też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać „ozusowania”. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów – jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana.

Proceder polegał na tym, że pierwsza umowa

była np. na 50 zł, bo musi być oskładkowana, a resztę wynagrodzenia wypłacano na podstawie drugiej umowy, już bez składek ZUS.
W konsekwencji zwalniany z pracy pracownik nie mógł wziąć zasiłku dla bezrobotnych, który przysługiwał, gdy  składka na ubezpieczenie odprowadzona była od co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Powyższy problem był zgłaszany przez związki zawodowe i analizowany przez Naczelną Radę Rynku Pracy (zastąpioną przez Radę Rynku Pracy na mocy przepisów znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która obowiązuje od 27 maja 2014 r.)