Wzrosło zatrudnienie i wynagrodzenia

W okresie trzech kwartałów 2015 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 255,2 tys. osób i było o 0,8 proc. wyższe niż przed rokiem – podał GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 933,51 zł i było wyższe o 3,4 proc. 

ZATRUDNIENIE

Stosunkowo wysoki wzrost zatrudnienia odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (o 4,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,6 proc.), przetwórstwo przemysłowe (o 2,5 proc.), transport i gospodarka magazynowa (o 2,1 proc.), handel; naprawa pojazdów

samochodowych (o 2 proc.), edukacja (o 1,3 proc.); natomiast niewielki wzrost w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 0,1 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji o 0,7 proc.), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,8 proc.), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 0,9 proc.).

Największy spadek zatrudnienia zanotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 6,7 proc.), budownictwie (o 6 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 4,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,5 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 3,1 proc.).

Jak podał Urząd, w administracji publicznej i obronie narodowej oraz obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych poziom zatrudnienia był zbliżony do notowanego w ub.r.

WYNAGRODZENIA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów ukształtowało się na poziomie 3 933,51 zł.

W sektorze publicznym wyniosło ono 4 415,01 zł (wzrost do analogicznego okresu ub.r. o 2,6 proc.), a w sektorze prywatnym 3 723,12 zł (wzrost odpowiednio o 3,9 proc.).

Jednak – jak zauważa GUS –

siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej była o 4,6 proc. większa niż przed rokiem.

W porównaniu z okresem dziewięciu miesięcy 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich sekcjach gospodarki: najbardziej w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie – tu nastąpił wzrost o 6 proc., nieco mniej w budownictwie oraz informacji i komunikacji (po 5,2 proc.).

Pracujący w sekcji administrowanie i działalność wspierająca zarobili o 5 proc. więcej, w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – o 4,9 proc., w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa – o 4,5 proc., zakwaterowanie i gastronomia – o 4,3 proc.

Najniższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5 proc.).
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto bez wypłat nagród rocznych w gospodarce narodowej w okresie trzech kwartałów 2015 roku wyniosło 3869,64 zł i było o 3,4 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 3,8 proc. w analogicznym okresie 2014 r).

Jak podał GUS, największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto bez wypłat nagród rocznych odnotowano w sekcjach: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 6 proc.), budownictwo oraz informacja i komunikacja (po 5,2 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (o 5,0

proc.), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 4,9 proc.), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 4,5 proc.), zakwaterowanie i gastronomia (o 4,3 proc.).

Najniższy – w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 2 proc.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 2,2 proc.), administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 2,5 proc.).

W porównaniu z

I-III kwart. 2014 r. największy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto i bez wypłat nagród rocznych odnotowano w woj. małopolskim (odpowiednio o 4,9 proc. i o 5 proc.), dolnośląskim (odpowiednio o 4,1 proc.), pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim (odpowiednio o 3,8 proc.), łódzkim (odpowiednio o 3,7 proc.).

Najmniejszy był w woj. śląskim (odpowiednio o 2,6 proc.), wielkopolskim (odpowiednio o 2,8 proc. i o 2,9 proc.), mazowieckim(odpowiednio o 2,9 proc.), warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 3 proc.).

Najlepiej wynagradzani w porównaniu ze średnią krajową byli pracujący w woj. mazowieckim – zarówno brutto i brutto bez wypłat nagród rocznych (odpowiednio o 21,9 proc. i o 22,7 proc.), dolnośląskim (odpowiednio o 1,2 proc. i o 1,4 proc.), pomorskim (odpowiednio o 1,1 proc. i o 1 proc.) i w woj śląskim (odpowiednio o 0,4 proc. i o 0,6 proc.).

Najniższe wynagrodzenia (mniejsze niż średnio w kraju) odnotowano w woj. warmińsko-mazurskim (odpowiednio o 15,1 proc. i o 16 proc.), podkarpackim (odpowiednio o 14,3 proc. i o 15 proc.), lubuskim (odpowiednio o 13,7 proc. i o 14,4 proc.) i kujawsko-pomorskim (odpowiednio o 13,5 proc. i o 14 proc).