Projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłu obronnego RP – zbieramy podpisy

Związkowcy z „PZL – Świdnik” S.A przygotowali obywatelski projekt ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest to projekt polityczny, liczymy zatem na poparcie ze strony przedstawicieli pracodawców, związków zawodowych, świata nauki czy samorządowców na terenie których działają firmy zbrojeniowe oraz wszystkich pracowników przemysłu obronnego w Polsce. Zwracamy się także z prośbą o poparcie do każdego mieszkańca Polski, któremu zależy na bezpieczeństwie żołnierzy i rozwoju polskiej gospodarki.

Projekt zakłada, że jednym z wyznaczników suwerenności państwa jest dysponowanie przez Polskę potencjałem umożliwiającym produkcję określonych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jak również zdolność do jego serwisowania, rozwijania i projektowania. Nie wiążą Polski w tym zakresie żadne przepisy unijne, ponieważ zgodnie z art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, każde państwo członkowskie może udzielać zamówień w obszarze obronności w taki sposób, aby chronić swoje podstawowe interesy bezpieczeństwa, a zdefiniowanie swoich podstawowych interesów należy do obowiązków danego państwa.

Projekt ustawy jest uzupełnieniem polskiego porządku prawnego i zakłada, przy udzielaniu zamówień przeznaczonych wyłącznie dla celów wojskowych, obowiązkowe stosowanie kryterium umiejscowienia produkcji na terytorium RP. Jest to korzystne zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla jego systemu obronności. Projekt przewiduje również uprawnienie Rady Ministrów do uchwalenia Narodowych Programów Partnerstwa na Rzecz Obronności (NPPRO), których realizacja powinna opierać się na wykorzystaniu istniejącego na terytorium RP potencjału przemysłowego, tworzonego przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, NPPRO może zostać oparty na innych przedsiębiorcach, w tym zagranicznych, którzy poprzez przeniesienie do Polski zdolności produkcyjnych, udostępnienie know-how, nowych technologii i wiedzy, mogą tworzyć spółki celowe ze spółkami Skarbu Państwa lub z jednostkami sektora finansów publicznych. Ma to na celu stworzenie możliwie największej niezależności od czynników zagranicznych, a sam NPPRO powinien służyć rozwinięciu i wzmocnieniu potencjału obronnego RP.

Innymi słowy, zamówienie na dostawy broni, amunicji czy materiałów wojennych dla polskiej armii powinno być udzielone w pierwszej kolejności podmiotowi polskiemu, jeżeli posiada takie zdolności wytwórcze, natomiast podmiot zagraniczny, może być dopuszczony tylko wtedy, gdy po pierwsze krajowy podmiot nie posiada takich możliwości, a po drugie uruchomi w Polsce faktyczną działalność wspólnie z innym podmiotem polskim. Z dostaw sprzętu na potrzeby polskich sił zbrojnych nie będą korzystały firmy zagraniczne, których wkład w rozwój polskiego przemysłu obronnego kończy się na obietnicach. Minister Obrony Narodowej dostanie natomiast skuteczne narzędzie do realizacji programu modernizacji polskiej armii w sposób najbardziej korzystny dla żołnierzy i dla naszej gospodarki.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z projektem i poparcia projektu ustawy.

Szczegóły na stronie Okręgu Lubelskiego ZZIT:

http://www.zzit.home.pl/okreg%20lubelski/news.html

Projekt Ustawy