Zmian w umowach o pracę w 2015 roku

W roku 2015 nastąpi szereg zmian w prawie pracy, zwłaszcza w  umowach o pracę. Już w życie weszło ozusowanie śmieciówek, a jeśli over the counter antibiotics uda się przeforsować kolejną nowelizację Kodeksu pracy, to między innymi maksymalny okres zatrudnienia terminowego u danego pracodawcy będzie wynosił 33 miesiące.

Natomiast dopiero od 1 stycznia 2016 r. powstanie obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zablokowana zostanie więc możliwość stosowania podwójnych umów. Według obowiązujących dzisiaj przepisów, jeżeli pracownik ma podpisane dwie umowy zlecenia, to podlega ubezpieczeniom tylko z jednej z nich (wybranej przez siebie), niezależnie od kwoty wynagrodzenia. Powszechne jest więc, że firma podpisuje z daną osobą dwie umowy: jedną na kwotę 50 i drugą na 3000 złotych. Składki musi płacić tylko od pierwszej, a druga już oskładkowaniu nie podlega.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało też projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma szanse wejść w życie w 2015 roku, a ma on na celu ograniczyć modalert nieuzasadnione wykorzystywanie umów o pracę na czas określony.
Nowelizacja zakłada, że obecną zasadę, która przewiduje, że trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą przekształca się w umowę na czas nieokreślony, zastąpi przepis, zgodnie z którym maksymalny okres zatrudnienia terminowego wynosi 33 miesiące. Ponadto w tym czasie będzie można zawrzeć maksymalnie 3 takie umowy.

Projekt zakłada również, że długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony ma być uzależniona od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (tak jak w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony).
Okresy wypowiedzenia umowy na czas określony i na czas nieokreślony wynosiłyby:
– 2 tygodnie – w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
– 1 miesiąc – w przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy;
– 3 miesiące – w przypadku zatrudnienia okresu co najmniej 3 lat.

Przepisy proponowane przez resort pracy miałyby umożliwić pracodawcy  jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia order phentermine online pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Byłoby to więc możliwe zarówno w przypadku umowy na czas nieokreślony, jak i na czas określony czy na okres próbny. Pracodawca musiałby przy tym wypłacić pracownikowi wynagrodzenie, jakie ten by otrzymał, gdyby pracował.

MPiPS chciałoby także zlikwidować umowę na czas wykonania określonej pracy. Zostałyby więc tylko 3 rodzaje umów o pracę:
– umowa o pracę na czas nieokreślony
– umowa o pracę na czas określony
– umowa o pracę na okres próbny.